Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 22-23 października 2012 r. naboru do BGK wpłynęły 533 wnioski o dofinansowanie projektu o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,5 mld zł. Aktualnie trwa proces oceny złożonych aplikacji. O jej wynikach Wnioskodawcy będą informowani za pośrednictwem banków kredytujących - zgodnie z postanowieniami Regulaminu przeprowadzania konkursu.

BGK informuje jednocześnie, że zgodnie z harmonogramem naboru wniosków dla PO IG zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą, w 2013 roku nie planuje się kolejnego konkursu w ramach działania 4.3.

Informacje na temat pozostałych naborów w ramach działań, dla których Ministerstwo Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, dostępne są na stronie internetowej resortu:
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Nabory+wnioskow+2012