Powrót

Kredyt studencki – więcej w portfelu, mniej na głowie

Jeszcze trwają wakacje, ale to dobry moment, żeby pomyśleć o przyszłości. Wnioski o kredyty studenckie można składać do 20 października. Maksymalna miesięczna wypłata to 1000 zł. Początek spłaty – dwa lata po zakończeniu nauki. Najlepsi mogą liczyć na umorzenie nawet 50 proc. kredytu.

 

 

Wnioski mogą składać studenci oraz kandydaci na studia w jednym z czterech współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego banków: PKO Bank Polski, PEKAO, BPS oraz SGB-Bank. Nabór trwa od 15 lipca do 20 października br., a umowę należy podpisać najpóźniej do 31 grudnia.

Studenci mogą ubiegać się o kredyt na cały okres studiów, nie dłuższy jednak niż 6 lat, zaś doktoranci na okres nie dłuższy niż 4 lata. Kredyt wypłacany jest w transzach, które wpływają na konto przez 10 miesięcy w roku – do wyboru są cztery opcje: 400, 600, 800 lub 1000 zł. To student, ubiegając się o kredyt, określa wysokość wypłaty. Co ważne, wysokość transzy można zmienić w trakcie trwania umowy.

O kredyt mogą ubiegać się studenci, u których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 2 500 zł netto. Kredyt trzeba zacząć spłacać dwa lata po ukończeniu studiów, chyba, że student sam zawnioskuje o  wcześniejszą spłatę.

Oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż 1,2 stopy redyskonta weksli NBP przy czym student płaci odsetki w wysokości połowy stopy redyskonta weksli (0,87 proc.), a BGK pokrywa resztę odsetek i w formie dopłat przekazuje bankom kredytującym. Obecne oprocentowanie kredytu studenckiego stosowane przez banki kredytujące kształtuje się od 2,06 do 2,1 proc., . W praktyce oznacza to, że koszty takiego kredytu są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnychmówi Elwira Mroczkowska, menedżer Zespołu Obsługi Funduszy i Programów w Biurze Projektów Rządowych BGK.

 

Rośnie popularność

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa funkcjonują na rynku już od 21 lat, ale dzięki wprowadzonym rok temu zmianom dotyczącym poręczeń oraz umorzeń stają się coraz bardziej popularne i dostępne. W roku akademickim 2017/2018 banki kredytujące podpisały łącznie 3 747 umów tj. o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim.

 

Poręczenie kredytu

Aby uzyskać kredyt, student musi wskazać poręczyciela, który w razie konieczności spłaci zaciągnięte zobowiązania. Najczęściej poręczycielami kredytów studenckich są rodzice lub dalsza rodzina.

Studenci w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci, którzy nie są w stanie wskazać poręczycieli, mogą ubiegać się o poręczenie BGK. W zależności od dochodu na osobę w rodzinie, BGK może taki kredyt poręczyć:

- w 100 proc. kapitału dla studentów o dochodach do 1 500 zł na osobę w rodzinie (wcześniej  do 600 zł)

- w 90 proc. kapitału dla studentów o dochodach do 2 000 zł na osobę z rodzinie (wcześniej odpowiednio 70 proc. i do 1 000 zł)

 

Dobra wiadomość dla prymusów

Stare przysłowie mówi: ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz, a teraz dodatkową, namacalną korzyścią dla najlepszych studentów jest umorzenie spłaty części kredytu. Dotychczas student z grupy 5 proc.  najlepszych absolwentów mógł otrzymać umorzenie w wysokości 20 proc. kredytu. Teraz aż 50 proc. kwoty kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego umorzy studentom, którzy ukończą studia w grupie do 1 proc. najlepszych absolwentów, 35 proc. – w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01 proc.  do 5 proc. najlepszych absolwentów i 20 proc. – jeśli student ukończy studia w grupie od 5,01 proc. do 10 proc. najlepszych absolwentów.

 

Nadchodzące zmiany

1 sierpnia Prezydent podpisał nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawę 2.0, która stanowi kompleksową reformę szkolnictwa wyższego. Na podstawie nowych przepisów kredyty studenckie będą udzielane przez cały rok, a nie jak do tej pory w określonych miesiącach roku.  Ustawodawca przewidział  również możliwość ubiegania się o kredyt studencki w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (jeżeli podpiszą stosowne umowy z BGK). Od 1 stycznia 2019 roku Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich zmieni nazwę na Fundusz Kredytów Studenckich.

 

Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r z wyjątkiem przepisów dotyczących warunków  udzielania kredytów studenckich – te będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.