Powrót

Koszty osobowe – kwalifikowalność wydatków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

  

W nawiązaniu do uzyskanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków związanych z wytwarzaniem środków trwałych dokonanej przez Instytucję Zarządzającą PO IR informujemy, że zgodnie z ww. interpretacją możliwe jest wnioskowanie o uznanie za wydatki kwalifikowalne wydatków związanych z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w wytworzenie środka trwałego dla kategorii wydatków „zakup, wytworzenie,  a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność  w sektorze transportu”, określonych w § 5. Zasady finansowania projektów Regulaminu konkursu dla wniosków o dofinansowanie złożonych w czwartym naborze, który miał miejsce w okresie od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r.

  

Powyższa możliwość dotyczy wyłącznie ww. kategorii kosztu (wytworzenie środka trwałego), jeżeli został wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz zaakceptowany podczas oceny merytorycznej podczas Panelu Ekspertów – w przypadku pozostałych kategorii kosztów kwalifikowalnych określonych w Regulaminie konkursu nie ma możliwości uznania wynagrodzeń za wydatki kwalifikowalne w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.