Powrót

Aktualności

Korzystniejsze zasady dofinansowania budownictwa socjalnego i komunalnego.

• 26 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

• Od 1 marca 2016 r. będą większe dopłaty dla gmin, powiatów i organizacji pożytku publicznego na tworzenie zasobów mieszkaniowych.

• Nowelizacja ustawy wśród szeregu zmian dopuszcza m.in. wykup mieszkań pozakładowych przez gminy z 30% dofinansowaniem z Funduszu Dopłat.

 

 

W znowelizowanej ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali dla najbiedniejszych mieszkańców gmin znalazło się szereg zmian. Najważniejsze z nich to zwiększenie dopłat, na które mogą liczyć gminy, powiaty i organizacje pożytku publicznego, umożliwienie samorządom wykupu mieszkań pozakładowych, rozszerzenie wsparcia na spółki gminne i złagodzenie obowiązku wydzielania  ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych. Ze wsparcia na nowych zasadach samorządy będą mogły skorzystać od 1 marca 2016 r.

BYŁE MIESZKANIA ZAKŁADOWE

Znowelizowana ustawa stwarza możliwość skorzystania z finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w przypadku nabywania byłych mieszkań zakładowych. Zakup lokali będzie dofinansowany do wysokości 30% wartości przedsięwzięcia. Nowelizacja nie przewiduje w tym przypadku obowiązku tworzenia lokali ekwiwalentnych.

PODNIESIENIE WYSOKOŚCI FINANSOWEGO WSPARCIA

Ustawa zmienia wysokość wsparcia, które wzrasta o 5 punktów procentowych dla przedsięwzięć objętych obecnie programem. Nie zmienia się dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) takich jak remont, przebudowa, czy zmiana sposobu użytkowania.

UDZIAŁ SPÓŁEK GMINNYCH

Ustawodawca poszerzył katalog beneficjentów, dając możliwość samodzielnej realizacji przedsięwzięć spółkom gminnym, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu (z wyłączeniem TBS).

WYDZIELANIE ZASOBU EKWIWALENTNEGO I REZYGNACJA Z KRYTERIUM, MÓWIĄCYM O NISKIM KOSZCIE EKSPLOATACJI

Kolejne zmiany w ustawie, długo wyczekiwane przez samorządy, dotyczą złagodzenia obowiązku wydzielania  ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych. Inwestor, który utworzy lokale komunalne z udziałem finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat , będzie miał wybór pomiędzy zapewnieniem odpowiedniej liczby lokali socjalnych a zapewnieniem odpowiedniej powierzchni użytkowej lokali socjalnych. Dotychczas nie było takiej możliwości – inwestorzy musieli spełnić obydwa warunki.

Złagodzone zostały kryteria oceny wniosków poprzez rezygnację z warunku mówiącego o niskim koszcie eksploatacji mieszkań. Zmiana ta zostanie uregulowana odrębnym aktem wykonawczym.


Dzięki nowelizacji ustawy, która obejmie wnioski o udzielenie finansowego wsparcia składane już w edycji wiosennej 2016 r., Bank Gospodarstwa Krajowego liczy na jeszcze większe zainteresowanie rządowym programem wsparcia budownictwa socjalnego
i komunalnego. W edycji jesiennej 2015 r. samorządy złożyły 125 wniosków na łączną kwotę wsparcia w wysokości ponad 96 mln zł. Przyznany w edycji limit środków został wyczerpany, jednak ze względu na decyzję resortu infrastruktury wszystkie poprawne pod względem formalnym wnioski uzyskają finansowe wsparcie.

Po uruchomieniu w 2007 r. wieloletniego rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego bank przyznał dofinansowanie o łącznej wartości 588 mln zł wsparcia na realizację 970 przedsięwzięć. Ich łączna wartość wynosi blisko 2 mld zł, pozwalając utworzyć 16 tys. mieszkań i miejsc noclegowych.