Powrót

Konsolidacja finansów publicznych – komunikat o zmianie regulaminu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) informuje, że 1 czerwca 2013 r. zmianie ulegają postanowienia §4, §15, §16 i §24 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Wprowadzone do Regulaminu zmiany dotyczą m.in.:

  • uszczegółowienia postanowień dotyczących prowadzenia rachunków dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 6, 8 i 10-13 oraz samorządowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  • sposobu przekazywania informacji o planowanych zmianach w Taryfie opłat i prowizji.

Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami ww. Regulaminu, posiadaczowi rachunku przysługuje prawo odmowy akceptacji zmian Regulaminu wraz z wypowiedzeniem umowy wyrażonych w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach ww. Regulaminu. Za dzień doręczenia informacji w formie elektronicznej uważa się dzień, w którym komunikat o zmianie Regulaminu został wyświetlony w bankowości elektronicznej (BGK@24BIZNES) albo przesłany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Jeżeli posiadacz rachunku nie złoży oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu w powyższym terminie, Bank przyjmie, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany Regulaminu.

Nowy Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest na stronie Banku:
Strona główna > Fundusze i Programy > Konsolidacja finansów publicznych > Instrukcje i pliki do pobrania.