Powrót

Komunikat ws. znowelizowanych wytycznych horyzontalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. zostały ogłoszone i weszły w życie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

(Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów, opublikowanym w Monitorze Polskim dnia 23 sierpnia 2017 r. (poz. 821). Wytyczne te weszły w życie od dnia ogłoszenia ww. komunikatu, tj. z dniem 23 sierpnia 2017 r.).

BGK wskazuje, że zgodnie z podrozdziałem 4 pkt 8 Wytycznych, do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. Z kolei zgodnie z podrozdziałem 4 pkt 9 Wytycznych, do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania (tj. w dniu publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania, zapytania ofertowego itp.).

Wskazanie przez BGK właściwego trybu upubliczniania zapytania ofertowego przez tych Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie podpisali umowy o dofinansowanie z BGK oraz adresu strony internetowej, pod którym zamieszczane będą informacje o prowadzonych postępowaniach nastąpi w odrębnym komunikacie, który zostanie opublikowany na stronie www.bgk.pl w zakładce Kredyt na innowacje technologiczne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z BGK na adres fkt@bgk.pl.

Wnioskodawcom/Beneficjentom, którzy nie podpisali umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przez wzgląd na dotyczącą ich zmianę zasad upubliczniania informacji o zamówieniu

, BGK poddaje pod rozwagę, unieważnienie postępowań, których szacunkowa wartość przekracza 50 tys. PLN, a które wszczęte zostały od dnia 23 sierpnia br. według zasad określonych w poprzedniej wersji Wytycznych, a następnie ogłoszenie ich ponownie, z uwzględnieniem wytycznych podanych  w odrębnym komunikacie BGK, o którym mowa wyżej. Prosimy zatem o nie ogłaszanie nowych zapytań ofertowych do czasu opublikowania komunikatu.

Nowa wersja Wytycznych jest dostępna pod adresem: www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/