Powrót

Komunikat w sprawie zniesienia obowiązku publikacji przez beneficjenta i wnioskodawcę zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez beneficjentów oraz instytucje zaangażowane w realizację PO IR do Ministerstwa Rozwoju (Instytucji Zarządzającej PO IR ), dotyczącymi nakładania sankcji z tytułu nieopublikowania przez beneficjenta i wnioskodawcę zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed 14 października 2016 r. i po tej dacie, informuje, co następuje.

Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 14 października 2016 r. złagodzono podejście odnośnie obowiązku publikowania zamówień o wartości równej lub wyższej od progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w  Dzienniku Urzędowym UE, w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp.

Oznacza to, że beneficjenci, co do których nie mają zastosowania przepisy Pzp, od dnia opublikowania ww. Wytycznych, nie są zobowiązani do upublicznienia takich zamówień w Dzienniku Urzędowym UE. W związku z powyższym beneficjenci nie powinni być objęci korektami finansowymi z powodu nie upublicznienia takiego zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE.

Biorąc pod uwagę, że Wytyczne w Rozdziale 4 pkt 12 umożliwiają stosowanie korzystniejszych rozwiązań dla beneficjentów w stosunku do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych,możliwe jest zastosowanie nowych przepisów, dotyczących braku konieczności upublicznienia zamówień w Dzienniku Urzędowym UE dla wszystkich beneficjentów PO IR, którzy nie stosują ustawy Pzp, bez względu na datę zawarcia umowy o dofinansowanie.