Powrót

Komunikat o zmianie „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą”

Szanowni Państwo,

informujemy, że 25 stycznia 2016 r. Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego podjął uchwałę zmieniającą „Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w Banku Gospodarstwa Krajowego”. W Regulaminie wprowadzono modyfikacje wynikające ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj.: ustawy Prawo bankowe, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Główne zmiany dokonane w Regulaminie:

1) w § 2 pkt 13 i 23 otrzymał brzmienie:

„13) odsetki maksymalne – „odsetki maksymalne” w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;”,

„23) Taryfa opłat i prowizji – obowiązującą w BGK Taryfę opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych, udostępnioną Komunikatem Banku;”,

2) § 6 otrzymał brzmienie:

㤠6.

BGK udziela Kredytobiorcy kredytu w wysokości i w walucie wskazanej w Umowie kredytu.”,

3) w § 7 ust. 2 otrzymał brzmienie:

„2. W przypadku kredytu otwartego w rachunku bieżącym wymagane jest prowadzenie przez Wnioskodawcę obrotu gospodarczego we wnioskowanej walucie kredytu oraz posiadanie od co najmniej 3 miesięcy w BGK lub
w innym banku rachunku bieżącego w walucie, w której Wnioskodawca ubiega się o kredyt otwarty w rachunku bieżącym.”,

4) § 22 otrzymał brzmienie:

㤠22.

1. BGK może odstąpić od Umowy kredytu i odmówić postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych, jeżeli przed uruchomieniem kredytu lub jego kolejnej transzy:

1) Kredytobiorca zmarł;

2) nastąpiło otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

3) Kredytobiorca wszczął likwidację;

4) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy, w ocenie BGK, uległa znacznemu pogorszeniu stwarzając zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub powodując utratę zdolności kredytowej;

5) stwierdzono, że dokumenty, informacje i oświadczenia, na podstawie których zawarto Umowę kredytu, zawierają nierzetelne lub nieprawdziwe dane;

6) powstały inne okoliczności nieznane BGK w dniu zawierania Umowy kredytu, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub powodują utratę zdolności kredytowej Kredytobiorcy.

2. Z dniem ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy Umowa kredytu wygasa, jeżeli przed tym terminem BGK nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego Kredytobiorcy.

3. W razie oddania do dyspozycji upadłego Kredytobiorcy przed dniem ogłoszenia upadłości części środków pieniężnych, upadły Kredytobiorca traci prawo do żądania wypłaty części nieprzekazanej.”.

Pełny tekst „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w Banku Gospodarstwa Krajowego” uwzględniający powyższe zmiany jest dostępny pod linkiem: Regulamin.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zgodnie z postanowieniami § 41 w/w Regulaminu, Kredytobiorca ma prawo do zgłoszenia w terminie do dnia 9 lutego 2016 r. sprzeciwu wobec w/w zmian lub wypowiedzenia umowy kredytu. Jednocześnie informujemy, że:

  • złożenie pisemnego sprzeciwu przez Kredytobiorcę powoduje, że zmiany Regulaminu nie odniosą skutku wobec Kredytobiorcy,
  • niezłożenie sprzeciwu oznacza, że Kredytobiorca wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do Regulaminu, o której mowa powyżej,
  • złożenie wypowiedzenia umowy kredytu przez Kredytobiorcę w terminie do dnia 9 lutego 2016 r. skutkuje rozwiązaniem umowy kredytu z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 40 ust. 3 Regulaminu, oraz obowiązkiem spłaty kredytu wraz z należnymi BGK odsetkami za okres korzystania z kredytu.