Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) działając jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich wdrażający Inicjatywę JESSICA w województwie wielkopolskim informuje, iż wartość złożonych wniosków o pożyczkę JESSICA przekracza w znacznym stopniu dostępną alokację środków, powierzonych BGK na ten cel przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach działania 4.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (WRPO).

W związku z powyższym, przyjęte i przyjmowane nadal wnioski o pożyczkę JESSICA - w ramach działania 4.1 WRPO - których kompletność i stan przygotowania zapewnia Bankowi możliwości dotrzymania harmonogramu wydatkowania środków JESSICA, a które ze względu na brak dostępnych środków nie mogą uzyskać aktualnie wsparcia - pozostają na tzw. liście rezerwowej.

Kontynuacja prac nad wnioskami możliwa będzie w przypadku wystąpienia oszczędności w budżecie środków, powierzonych BGK przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Informujemy jednocześnie o dostępnej jeszcze puli środków (ok. 36 mln zł) na pożyczki JESSICA, w ramach działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategii Innowacji", Schemat III „Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich" WRPO.

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych okoliczności oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Oddziałem Banku w Poznaniu, przed złożeniem wniosku o pożyczkę, którego przyjęcie uzależnione będzie od kompletności dokumentacji aplikacyjnej oraz stanu przygotowania projektu miejskiego do realizacji.