Powrót

Kolejne umowy na 41 mln zł w ramach inicjatywy JEREMIE na Dolnym Śląsku

5 grudnia br. we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie umów operacyjnych, które zawarte zostały pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Umowy opiewają w sumie na 41 mln zł.

Podczas uroczystości, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - Bank Gospodarstwa Krajowego, podpisano trzy umowy operacyjne w ramach rozstrzygniętego konkursu 2.3/2012/DFP na Produkt Pożyczka Globalna,
z następującymi podmiotami:
1. Funduszem Regionu Wałbrzyskiego - na kwotę 20 mln zł. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wynosi 45 mln zł.

2. Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG" - na kwotę 15 mln zł. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wynosi 33 mln zł.

3. Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych - na kwotę 6 mln zł. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wynosi 10,5 mln zł.

Instytucje te już po raz trzeci podpisały umowy z Menadżerem w ramach inicjatywy JEREMIE. Dzięki otrzymanym środkom mogą udzielać niskooprocentowanych pożyczek dolnośląskim przedsiębiorcom. Umowy zawarte do tej pory z FRW, AGROREG oraz SSIG w ramach dwóch pierwszych konkursów na Produkt Pożyczka Globalna opiewały na kwotę 47,5 mln zł., co umożliwiło do dnia 31 października br. udzielić mikro, małym i średnim firmom na preferencyjnych warunkach 468 pożyczek o wartości 46,2 mln zł. Kolejne umowy zawarte na kwotę 41 mln zł pozwolą rozwinąć się następnym firmom, dwukrotnie zwiększając dotychczasową liczbę wspartych przedsiębiorców.
Na terenie województwa dolnośląskiego wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE udziela łącznie 13 podmiotów, w ramach podpisanych 19 umów na łączną kwotę 212,47 mln zł. W śród nich są zarówno fundusze pożyczkowe, a także fundusze poręczeniowe, Banki i inne instytucje finansowe. To dzięki tym instytucjom, wg. danych na koniec października br., środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej uzyskało blisko 1 tysiąc firm z regionu Dolnego Śląska.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to Medium Enterprises) jest programem Unii Europejskiej, której zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą, czyli tzw. start-upów. W kolejnej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020, JEREMIE ma zastąpić dotychczasowy dotacyjny system wsparcia przedsiębiorców zwrotną pomocą w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Celem inicjatywy jest wsparcie przede wszystkim tych firm, których instytucje komercyjne nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorstw, które: rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

W ramach projektu przedsiębiorcom oferowany jest wachlarz niskooprocentowanych produktów finansowych, takich jak: kredyty, pożyczki i poręczenia. Aby otrzymać wsparcie wystarczy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, prowadzić ją lub posiadać siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego. Otrzymane w ramach inicjatywy JEREMIE kredyt, pożyczka lub poręczenie musi być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, roz¬budowy lub rozszerzania działalności.

W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządza projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim
i zachodniopomorskim.