Powrót

Kolejna pożyczka JESSICA na Mazowszu - klaster Wojskowej Akademii Technicznej

„Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej poprzez stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w budynku nr 135/LIPSK Wojskowej Akademii Technicznej" to kolejny projekt miejski, który uzyskał wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPO WM).

30 kwietnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, który wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczna Sp. z o.o. pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich odpowiedzialnego za inwestowanie środków JESSICA w projekty miejskie, podpisał z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie dwie umowy pożyczki JESSICA ze środków Działania 1.6. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym" oraz Działania 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka" w ramach RPO WM.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla członków Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej w wyniku modernizacji i remontu budynku nr 135/LIPSK Wojskowej Akademii Technicznej. Projektowana inwestycja polega na utworzeniu w budynku laboratoriów, pomieszczeń naukowo-badawczych, pomieszczeń biurowych, dla pracowników naukowo-badawczych i administracyjno-technicznych podmiotów Klastra oraz ich jednostek organizacyjnych. Przewiduje się także w ramach realizacji projektu wyposażenie i zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb prowadzenia badań naukowych. Dzięki temu stworzone zostaną warunki dla działalności Klastra, przede wszystkim na rzecz wypracowania nowych technologii w diagnostyce chorób nowotworowych, ortopedycznych i układu krążenia.

W wyniku realizacji inwestycji podmioty wchodzące w skład Klastra zyskają dostęp do innowacyjnych produktów oraz technologii, ułatwiona zostanie współpraca w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowo-przemysłowych. W skład Klastra wchodzi ponad 40 podmiotów, w tym: instytuty badawcze, ośrodki medyczne oraz instytucje z zakresu otoczenia biznesu. Ponadto, realizacja niniejszego projektu miejskiego ma na celu również poprawę efektywności energetycznej zrewitalizowanego budynku poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych. Działania te pozwolą na osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii na potrzeby ogrzewania i oświetlenia budynku.

Koszt netto inwestycji wyniesie ok. 24,3 mln zł, z czego 22,5 mln zł (75%) stanowić będzie preferencyjna, niskooprocentowana (0,5% w skali roku) pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA (17 mln zł w ramach Działania 1.6 oraz 5,5 mln zł w ramach Działania 4.3 RPO WM na lata 2017-2013).
- Inwestycja realizowana przez Wojskową Akademię Techniczną to już drugi projekt klastrowy wspierany w ramach Inicjatywy JESSICA na Mazowszu. Cieszy nas fakt, że realizacja tego projektu ma także niepodważalny aspekt społeczny, który w swojej istocie przyczyni się do zwiększenia skuteczności w diagnostyce m.in. chorób nowotworowych, zaliczanych do chorób cywilizacyjnych i społecznych - powiedział Radosław Stępień - Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK
JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego. Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna spłatę pożyczki, co umożliwia finansowanie z tych środków kolejnych, ważnych dla rozwoju miast projektów. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). To właśnie do zadań FROM-u należy zarządzanie środkami funduszu i inwestowanie ich bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, np. pożyczki - udzielane na preferencyjnych warunkach.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. Działając jako FROM, Bank oferuje preferencyjne pożyczki inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

Inicjatywa JESSICA w woj. mazowieckim
BGK jako FROM wdraża inicjatywę JESSICA na Mazowszu we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczna Sp. z o.o. Bank zarządza w tym regionie kwotą ok. 160 mln zł ze środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację tej Inicjatywy. Celem Inicjatywy JESSICA jest finansowe wsparcie inwestycji miejskich, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek (z oprocentowaniem nawet na poziomie 0,85% w skali roku, z maksymalnym okresem spłaty do 20 lat, karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki). Wartość przyznanych dotychczas przez BGK pożyczek wynosi ponad 110 mln zł, a wartość złożonych wniosków o pożyczkę prawie dwukrotnie przewyższa poziom powierzonej Bankowi alokacji środków. Wśród sfinansowanych w woj. mazowieckim inwestycji są m.in.: rewitalizacja dwóch zabytkowych budynków Uniwersytetu Warszawskiego, dworca PKP w Płocku, rozbudowa bazy edukacyjnej TPD „Helenów" w Warszawie oraz rewitalizacja zabytkowej kamienicy Branickich w ścisłym centrum Warszawy.