Powrót

JESSICA - Nowe centrum promocji kultury i sztuki w Gdańsku - Wrzeszczu

15 czerwca 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego i Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. podpisali umowę pożyczki w wysokości 19,2 mln zł na realizację Projektu Miejskiego dotyczącego rewitalizacji zabytkowego kompleksu budynków na terenie dawnych koszar wojskowych w Gdańsku Wrzeszczu. Inwestycja pod nazwą „Garnizon Kultury" powstanie dzięki środkom europejskim udostępnianym w ramach inicjatywy JESSICA.

- Bank Gospodarstwa Krajowego jest wiodącą instytucją w Polsce we wdrażaniu zwrotnych instrumentów wsparcia w ramach środków europejskich - wyjaśnił Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - W ramach inicjatywy JESSICA Bank zarządza łącznie kwotą ok. 460 mln zł, co stanowi 49,9% całkowitej alokacji województw dla JESSICA. Środki te przeznaczone są na finansowanie, w formie preferencyjnych pożyczek, inwestycji infrastrukturalnych, spełniających jednocześnie cele komercyjne i publiczne. Ponieważ z punktu widzenia rentowności inwestycje te znajdują się w „niszy rynkowej", gdyż są mało atrakcyjne dla inwestorów prywatnych oraz banków oferujących kredyty inwestycyjne - inicjatywa JESSICA świetnie wypełnia tę lukę - dodał Prezes Daniluk.

- „Garnizon Kultury" to nie tylko ciekawy biznesowo projekt, ale też istotny z punktu widzenia elementów prospołecznych, dzięki czemu mogliśmy uzyskać atrakcyjne współfinansowanie ze środków JESSICA wyjaśniała Iwona Ziemianowicz, wiceprezes zarządu spółki HOSSA.BIZ. W efekcie prac rewitalizacyjnych, w niedługim czasie udostępniona zostanie nowoczesna powierzchnia usługowa, przeznaczona na szeroko rozumianą działalność związaną z kultura i sztuką - dodała. Znajdą się tam także przestrzenie m.in. na lokale gastronomiczne, klub muzyczny ze sceną oraz kameralne kino. Garnizon Kultury ma szanse być nie tylko miejscem integracji mieszkańców Wrzeszcza i całego Gdańska, ale także ważnym punktem na kulturalnej i turystycznej mapie Trójmiasta. - Mamy już spore doświadczenie w zakresie rewitalizacji budynków zabytkowych. Na terenie Garnizonu w latach 2007-2009 przywrócono świetność kilku budynkom pełniącym obecnie funkcje biurowe - zaznaczyła Iwona Ziemianowicz. - Efekt naszej pracy został uhonorowany branżową nagrodą Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 2009" w kategorii rewitalizacji budynków zabytkowych.

Inicjatywa JESSICA w woj. pomorskim
Bank Gospodarstwa Krajowego wdrażając, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., inicjatywę JESSICA w woj. pomorskim pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla czterech miast na prawach powiatu, tj. Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu.
Bank zarządza w tym regionie kwotą ok. 160 mln zł (70% wszystkich środków udostępnionych na realizację inicjatywy JESSICA w regionie), przeznaczoną na finansowanie projektów miejskich w formie niskooprocentowanych pożyczek (nawet do 0,95% p.a), z długim okresem spłaty (do 20 lat), karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki. Wnioski o pożyczkę mogą być składane na wczesnym etapie zaawansowania formalnego inwestycji (np. pozwolenie na budowę inwestor może złożyć dopiero przed pierwszym uruchomieniem pożyczki).
Przedmiotem inwestycji kwalifikujących się do uzyskania wsparcia ze środków inicjatywy JESSICA wdrażanej w woj. pomorskim mogą być projekty z zakresu np. rewitalizacji, transportu miejskiego oraz oszczędności energii.
Dotychczas do Banku wpłynęło 5 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę ok. 111 mln zł, co stanowi ok. 70% środków zarządzanych przez BGK.

Garnizon Kultury
Projekt Miejski pn. „Garnizon Kultury. Nowe Centrum promocji kultury i sztuki w Gdańsku Wrzeszczu. Projekt rewitalizacji zabytkowego kompleksu budynków na terenie dawnych koszar" jest pierwszym projektem na terenie Trójmiasta, który uzyska wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA
Projekt realizowany będzie przez inwestora posiadającego doświadczenie w realizacji tego typu projektów - Grupę Inwestycyjną HOSSA S.A.
Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji obszaru powojskowego zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu. Inwestycja ta, dostosowana do zabytkowego charakteru miasta, ma zapobiec niszczeniu obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz degradacji historycznej dzielnicy.

O inicjatywie JESSICA
JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) - jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich w formie zwrotnych instrumentów wsparcia (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla woj. pomorskiego oraz woj. wielkopolskiego. Działając jako FROM oferuje inwestorom realizującym projekty miejskie preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2007-2013 poszczególnych województw.
Zgodnie z założeniami inicjatywy JESSICA, projekty finansowane w tej formule mają charakter zintegrowany łącząc w swej istocie aspekt biznesowy (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).