Powrót

Inicjatywa JESSICA wspiera rozwój Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”

Dzięki środkom Inicjatywy JESSICA poprawie ulegną warunki edukacji oraz rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”. Prace rewitalizacyjne bazy edukacyjnej „Helenowa” sfinansowane zostaną ze środków niskooprocentowanej pożyczki, udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

Umową pożyczki JESSICA podpisali 19 grudnia br. ze strony BGK: Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający i Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich oraz ze strony TPD: Wiesław Kołak – Prezes Zarządu i Grażyna Kalińska – Skarbnik.

Projekt polega na rozbudowie i modernizacji bazy edukacyjnej „Helenowa” które od ponad 90 lat wspiera niepełnosprawne dzieci i młodzież. Inwestycja obejmuje remont, adaptację i rozbudowę nieużytkowanego budynku kolegium nauczycielskiego. Ponadto w ramach projektu dobudowana zostanie nieduża sala sportowo-widowiskowa, co pozwoli na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych na nowym poziomie, a tym samym na poszerzenie możliwości rehabilitacyjnych placówki. Zrewitalizowany budynek „Kolegium” będzie mieścił Szkołę Przysposabiającą do Pracy oraz Liceum Ogólnokształcące. Efekty projektu posłużą nie tylko podopiecznym wspomnianych wyżej szkół, ale całej społeczności uczniowskiej „Helenowa”, docelowo ok. 170 osób niepełnosprawnych.

Koszt przedsięwzięcia wynosi 2,27 mln zł, a wysokość pożyczki JESSICA to 900 tys. zł. Z uwagi na charakter projektu, oprocentowanie pożyczki ustalone zostało na poziomie 0,5% w skali roku.       

------------------------------

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego.  Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna spłatę pożyczki, co umożliwia finansowanie z tych środków kolejnych, ważnych dla rozwoju miast projektów. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). To właśnie do zadań FROM należy zarządzanie środkami funduszu i inwestowanie ich bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, np. pożyczki – udzielane na preferencyjnych warunkach.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim, zarządzając łączną kwotą ok. 625 mln zł. Jako FROM, Bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru). Ogółem BGK zawarł już 51 umów pożyczki na łączną kwotę ok. 574 mln zł, z czego 9 umów na kwotę ok. 48 mln zł na Mazowszu.

Inicjatywa JESSICA w woj. mazowieckim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełni na Mazowszu rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., zarządzając kwotą ok. 160 mln zł. Instrument ten przeznaczony jest na finansowanie projektów miejskich w formie niskooprocentowanych pożyczek (już od 0,5% w skali roku), z długim okresem spłaty (do 20 lat), karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji. Przedmiotem inwestycji kwalifikujących się do uzyskania wsparcia ze środków inicjatywy JESSICA wdrażanej w woj. mazowieckim mogą być projekty z zakresu np. rewitalizacji, oszczędności energii oraz powiązań kooperacyjnych.