Powrót

Informacja dotycząca publikacji zapytań ofertowych od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z nowelizacją Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, od dnia 1 stycznia 2018 r. stroną właściwą do publikacji zapytań ofertowych przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania na realizację projektów, wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jest strona Bazy Konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Tym samym, Baza Konkurencyjności będzie dostępna dla wnioskodawców oraz beneficjentów.