Powrót

Fundusz Municypalny FIZ AN: podpisanie porozumienia dot. finansowania budowy bloków komunalnych w Gminie Sulęcin

Fundusz Municypalny FIZ AN: podpisanie porozumienia dot. finansowania budowy bloków komunalnych w Gminie Sulęcin

Gmina Sulęcin, jako pierwsza gmina w województwie lubuskim oraz jedna z pierwszych gmin w Polsce, nawiązała współpracę z Funduszem Municypalnym FIZ AN, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. Przedmiotem nawiązanej współpracy będzie realizacja wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na wybudowaniu w Sulęcinie 3 budynków komunalnych. Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami obu instytucji nastąpiło 15 września 2016 r. w Domu Joannitów w Sulęcinie.

Porozumienie to otworzy drogę do podpisania umowy inwestycyjnej, na mocy której na działce gminnej przy ul. Krótkiej wybudowane zostaną dwa budynki wielorodzinne. Z kolei na działce znajdującej się przy ulicy Jana Paska powstanie jeden budynek wielorodzinny, w którym oprócz mieszkań mieścić się będzie również oddział  żłobkowo-przedszkolny. Realizacja zapisów zawartych w porozumieniu zakłada także zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym budowę chodników i utworzenie terenów zielonych, a w przypadku budynku przy ulicy Jana Paska także budowę placu zabaw. W nowych mieszkaniach zamieszka w sumie 75 rodzin.

Jak podkreślał w czasie uroczystości Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, podjęcie tej inicjatywy związane jest z daleko zakrojonymi planami władz samorządowych dotyczącymi rozwoju Gminy Sulęcin. Głównym celem przyświecającym  Burmistrzowi przy podejmowaniu negocjacji z Funduszem Municypalnym FIZ AN, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., było zapewnienie mieszkańcom gminy lokali mieszkalnych o odpowiednim standardzie i zachęcenie ich w ten sposób do związania swojej przyszłości z Gminą Sulęcin. Usamodzielnienie się młodych ludzi jest nierozerwalnie związane z  potrzebą posiadania osobnego mieszkania. Bardzo duże znaczenie, szczególnie dla młodych rodziców, będzie miało także powstanie w jednym z nowo-wybudowanych budynków oddziału żłobkowo-przedszkolnego. Zdaniem Burmistrza Ejcharta możliwość zapewnienia opieki najmłodszym mieszkańcom gminy, pozwoli ich mamom na powrót na rynek pracy, co będzie niewątpliwą korzyścią zarówno dla samych rodzin, jak i dla rozwoju gminy.

Z kolei Piotr Linke – Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., zarządzającego Funduszem Municypalnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych podkreślał, że Gmina Sulęcin jako jedna z pierwszych gmin w Polsce dostrzegła ogromną szansę, jaką daje jednostkom samorządu terytorialnego nawiązanie współpracy z Funduszem Municypalnym. Świadczy to o długofalowym planowaniu, a także o bardzo dobrym przygotowaniu sulęcińskich władz samorządowych do realizacji dużych, strategicznych inwestycji na terenie gminy. To właśnie z myślą o takich gminach w grudniu 2015 r. utworzono Fundusz Municypalny. Była to odpowiedź Banku Gospodarstwa Krajowego na potrzeby gmin związane z rozwojem budownictwa komunalnego. Doświadczenia BGK pokazywały, że potrzeby gmin w tym zakresie są bardzo duże, ale ich sytuacja finansowa nie pozwala ani na samodzielną realizację inwestycji, ani na zaciąganie wysokich jednorazowych zobowiązań finansowych wobec banków. Współpraca pomiędzy Funduszem Municypalnym a gminą, będzie polegała na utworzeniu spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji. Udziałem wniesionym do spółki przez Gminę Sulęcin będzie wartość działek gminnych, na których wybudowane zostaną bloki. Z kolei Fundusz Municypalny pokryje koszty realizacji inwestycji oraz będzie wspierał Gminę Sulęcin merytorycznie w czasie procesu inwestycyjnego. Po zakończeniu budowy gmina będzie sukcesywnie spłacać zobowiązania finansowe wobec Funduszu z czynszów pobieranych od mieszkańców. Dokonanie całkowitej spłaty zobowiązań wobec Funduszu Municypalnego będzie równoznaczne z przejściem budynków na własność Gminy Sulęcin. Zdaniem Prezesa Linke jest to idealne rozwiązanie dla gmin takich jak Sulęcin.

Burmistrz Ejchart przewiduje, że pierwsze rodziny wprowadzą się do nowych mieszkań komunalnych już w 2018 roku.

Fundusz Municypalny (Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) jest długoterminowym inwestorem finansowym, który współfinansuje inwestycje w obszarze nieruchomości realizowane przez gminy lub podległe im spółki. Powstał z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę państwowego banku rozwoju. W kręgu zainteresowania Funduszu Municypalnego znajdują się projekty służące rozwojowi zasobów nieruchomości wykorzystywanych przez gminy w ramach realizacji zadań własnych, w szczególności nieruchomości mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Fundusz angażuje się zarówno w projekty inwestycyjne w obszarze modernizacji i rozbudowy istniejących zasobów nieruchomości, jak również w budowę nowych obiektów. Obecnie Fundusz Municypalny jest jednym z elementów wchodzących w skład programu „Mieszkanie Plus”.

Fundusz Municypalny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1289. Jedynym uczestnikiem Funduszu Municypalnego jest Bank Gospodarstwa Krajowego.