Powrót

Dostępność środków w ramach 7 konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

nawiązując do licznych zapytań o dostępność środków w ramach 7 konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem konkursu przyznanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia kryteriów oceny, nie zaś od terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Bank Gospodarstwa Krajowego na bieżąco analizuje sytuację i w przypadku zagrożenia wyczerpaniem środków w konkursie, w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, podejmie działania zmierzające do ewentualnego zwiększenia dostępnej alokacji. BGK ma możliwość udzielić dofinansowania w kwocie wyższej niż wysokość alokacji ogłoszonej w konkursie, w następstwie wykorzystania oszczędności z już realizowanych projektów lub nadkontraktacji przyznanej przez IZ POIR dla poddziałania.