Powrót

Dni instrumentów inżynierii finansowej w Polsce

Dwudniowa konferencja, odbyła się w dniach 7-8 grudnia w Warszawie. Organizatorami konferencji byli Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji dla polskiego rynku finansowego (przy Związku Banków Polskich) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronatem Honorowym wydarzenie objęły: Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Gospodarki. Tegoroczna edycja zorganizowana została w bliskiej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce (DIIF) są unikalnym spotkaniem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, organizacji beneficjentów i samych beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje w sprawie wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach ponad 20 programów (ramowych, krajowych i regionalnych) w latach 2007-2017. Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce organizowane są od 2009 roku z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego dla polskiego rynku finansowego prowadzonego przez Związek Banków Polskich z BGK, we współpracy z innymi organizacjami rynku finansowego (m.in. uczestniczącymi w Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej w Polsce), a także m.in. z: Komisją Europejską, Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział prelegenci z krajowych i zagranicznych instytucji oraz organizacji rynku finansowego.

Na tegorocznej konferencji Komisja Europejska (KE) przedstawiła planowane instrumenty inżynierii finansowej na lata 2014-2020. Prace nad nowymi instrumentami jeszcze trwają, ale znane są już kierunki i projekty podstaw prawnych niektórych nowych programów. Większość zasad, obecnie testowanych instrumentów inżynierii finansowej będzie uwzględniona w nowych programach. Komisja planuje stosować instrumenty inżynierii finansowej we wszystkich celach tematycznych i priorytetach przewidzianych w nowych programach. Do bardzo ważnych nowości należy zmiana w postaci zezwolenia na łączenie takich instrumentów z dotacjami, na co dzisiaj KE nie pozwala. Komisja zamierza także wzmocnić koordynację i kontrolę nowych instrumentów, aby m.in. uniknąć nakładania się różnych środków wsparcia. Państwo Członkowskie będzie musiało jednak dokonać dokładnej oceny luk w funkcjonowaniu rynku, w tym sprecyzować realną lukę finansową. Dopiero później będzie można opracować i wdrożyć konkretne instrumenty. Środki zainwestowane w tej rodzaj instrumentów wsparcia, będą pracowały dla beneficjentów przez co najmniej 10 lat od daty zamknięcia danego programu. Według różnych szacunków, w ramach polityki spójności w Polsce, może zostać uruchomionych nawet 30 mld euro w takich instrumentach. Do tego dochodzi oferta programów ramowych (COSME i HORIZON), gdzie po 2013r. KE planuje uruchomić prawie 5 mld euro (w instrumentach inżynierii finansowej) głównie na innowacje i dla sektora MŚP.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), unijna instytucja z Luksemburga, zaprezentował nowy program poręczeniowy dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (RSI), który dzień wcześniej zainaugurowano oficjalnie w Brukseli w ramach 7 Programu Ramowego. W ramach programu zakłada się bliską współpracę z bankami w celu sfinansowania projektów badań, innowacji i rozwoju MŚP.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zaprezentowało planowane od 2012, nowe instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki". Instrumenty te będą dedykowane wsparciu podmiotów ekonomii społecznej oraz osobom fizycznym, planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. W sumie, w ramach kwoty prawie 50 mln EUR, MRR planuje uruchomić w ramach 5 makroregionów wsparcie finansowe i doradcze poprzez pośredników finansowych (banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe). Przedstawiciele MRR zapoznali uczestników także z aktualnym stanem wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła plany nowych projektów systemowych agencji skierowanych wyłącznie do mikro i małych firm, w zakresie wsparcia dostępu do zewnętrznego finansowania zwrotnego. Przedsiębiorca otrzymałby wsparcie coachingowe oraz szkoleniowe, w ramach którego, doradcy finansowi diagnozowaliby potrzeby i możliwości firmy a następnie towarzyszyli w procesie doboru, pozyskania i spłaty zobowiązania.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaprezentował wdrażane instrumenty w ramach: JEREMIE i JESSICA (RPO), PO Rozwój Polski Wschodniej oraz Kredyt technologiczny (PO Innowacyjna Gospodarka). Przedstawiono m.in. zakres planowanych od 2012 r. zmian w nowych konkursach w ramach inicjatywy JEREMIE. W ramach tej inicjatywy wdrażanej obecnie w sześciu regionach kraju, do przedsiębiorców trafi ponad 1,6 mld zł w postaci pożyczek, kredytów i poręczeń. BGK przygotowuje także instrumenty quasi kapitałowe i linie finansowe dla pośredników finansowych. Z kolei dzięki wdrożeniu inicjatywy JESSICA (rozwój miast) zrealizowane zostaną projekty, które nie miałyby szans na pozyskanie środków na warunkach rynkowych, przede wszystkim z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. relatywnie niską rentowność inwestycji, wysokie ryzyko związane z realizacją, czy też udział komponentu społecznego, traktowanego często drugoplanowo w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne. W końcu listopada BGK ogłosił także nowy konkurs na produkt reporęczenie dla pośredników finansowych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. BGK przedstawił także warunki trwającego właśnie ostatniego w tym roku naboru wniosków w ramach dz. 4.3 PO IG (kredyt technologiczny), w którym odnotowano ogromne zainteresowanie beneficjentów. W przyszłym roku planowane są w ramach dz. 4.3 co najmniej dwa konkursy oraz znaczne zwiększenie dostępnych środków.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji dla polskiego rynku finansowego, CIP, (KPK) podał informację o objęciu przez Polskę pozycji lidera pod względem liczby pośredników i instrumentów finansowych zakontraktowanych w ramach tego programu ramowego. Prawie miliard euro, w ramach 17 preferencyjnych instrumentów finansowych, trafi w postaci kredytów, poręczeń i leasingu do polskich mikro, małych i średnich firm. Przedstawiciel KPK zachęcał także do korzystania z Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress, nowego programu wspólnotowego, w ramach którego polskie instytucje finansowe mogą otrzymać poręczenia lub pożyczki podporządkowane w celu wygenerowania wsparcia dla mikro start up. KPK przedstawił także zarys nowego programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorców i MŚP (COSME) na lata 2014-2020.

Eksperci środowisk finansowych i beneficjentów o doświadczeniach i o przyszłości instrumentów inżynierii finansowej w Polsce: Przedstawiciele Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przedstawili opinie nt. oczekiwań rynku i perspektyw wobec kryzysu strefy euro. Z kolei przedstawiciele izb gospodarczych środowisk - bankowego (ZBP), leasingowego (ZPL) i aniołów biznesu (LBA), w debacie zorganizowanej, jako podsumowanie pierwszego dnia DIIF, odnieśli się do propozycji unijnych regulatorów oraz zaproponowali pomoc w tworzeniu nowych instrumentów. Przestrzegli przed przeregulowaniem nowych środków wsparcia i koniecznym dostosowaniem ich do aktualnej sytuacji rynkowej. Podkreślili, że instrumenty te nie powinny konkurować z rozwiązaniami rynkowymi, a wspierać instytucje finansowe w finansowaniu przede wszystkim projektów i podmiotów niskobankowalnych.