Powrót

BGK zawarł z Famur SA umowę eksportową o wartości blisko 20 mln USD

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze spółką Famur SA umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego na kwotę 19,25 mln USD czyli przeszło 61 mln złotych. Należność związana jest z zawartym przez FAMUR w 2012 roku kontraktem z meksykańską spółką Minera Del Norte. Umowa została podpisana 10 grudnia br. w Katowicach przez przedstawicieli BGK, Famuru. Jednocześnie zawarty został trójstronny aneks do umowy ubezpieczenia przez BGK, Famur oraz Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, która objęła skupione wierzytelności ochroną ubezpieczeniową gwarantowaną przez Skarb Państwa

Umowa wykupu wierzytelności została zawarta w ramach pilotażu do programu rządowego mającego na celu wspieranie polskiego eksportu poprzez m.in. refinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów udzielonych przez polskich eksporterów zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

- Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją, której bliskie jest wspieranie polskich przedsiębiorców. Dotychczas nie było możliwe pozyskanie refinansowania na kontrakty zagraniczne. Umowa z Famurem jest precedensowym wydarzeniem. Jeśli ten pilotaż zakończy się sukcesem, to być może wprowadzimy na stałe taki rodzaj instrumentu, jako jeden z elementów wspierania polskiego eksportu na szerszą skalę. Mechanizm ten pozwala przekazać spółce, która udzieliła kontrahentowi kredytu - w tym wypadku Famurowi - kwotę należności, jednocześnie przekazując na BGK wszystkie obowiązki związane z wierzytelnością kontrahenta. Jesteśmy przekonani, że takie kompleksowe działania w szerszej perspektywie czasowej będą miały pozytywny wpływ na mocniejsze zaistnienie rodzimych przedsiębiorców na arenie międzynarodowej - powiedział Jarosław Bełdowski, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK.

Przedmiotem kontraktu, którego dotyczy refinansowanie była dostawa przez FAMUR: 150 sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych FAZOS, przenośnika ścianowego, przenośnika podścianowego oraz kruszarki FAMUR. Historia współpracy Grupy FAMUR z meksykańskimi spółkami węglowymi i kopalniami sięga 2007 roku, kiedy zrealizowano pierwszą umowę dotyczącą dostawy obudów ścianowych dla Minera Carbonifera Rio Escondido S.A. Od tego momentu FAMUR realizuje kontrakty na dostawy sprzętu do eksploatacji podziemnej węgla na rynku meksykańskim.

- Jesteśmy zadowoleni z zawartej umowy, ponieważ FAMUR regularnie pracuje nad zwiększeniem udziału eksportu w przychodach. Refinansowanie, które otrzymaliśmy dotyczy kontraktu ze spółką meksykańską, której nie tylko dostarczyliśmy kompleks wydobywczy, ale również udzieliliśmy kredytu. Bardzo ważne przy takiej współpracy jest wsparcie instytucji rządowych, które pomagają w zabezpieczaniu kontraktów i pozyskiwaniu finansowania. Uważamy, że możliwość uzyskania refinansowania na kontrakty zagraniczne, jest bardzo dobrą ideą, która w znacznej mierze może przyczynić się do ożywienia polskiego eksportu. Jako firma chcemy promować polską myśl technologiczną za granicą, co jest o wiele bardziej efektywne przy wsparciu instytucjonalnym. Wierzymy, że współpraca Państwa i biznesu będzie rozwijała się pomyślnie, tak aby jak najwięcej polskich marek otrzymało możliwość zaprezentowania się z sukcesem na arenie międzynarodowej. Z naszej strony oczywiście będziemy korzystać z tego typu wsparcia, jeśli tylko będzie taka okazja - dodał Ireneusz Tomecki Wiceprezes zarządu FAMUR SA

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE SA) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) są instytucjami, którym powierzono realizację przyjętego przez Radę Ministrów w lipcu 2009 roku programu „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA". Funkcję kontrolną nad realizacją Programu sprawuje Ministerstwo Finansów.

W ramach Programu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub przez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną ubezpieczeniową KUKE SA, która ubezpiecza je od ryzyka politycznego i handlowego. Podpisane pomiędzy KUKE SA i BGK umowy ramowe określają ramy dwustronnej współpracy BGK i KUKE SA w zakresie wypełniania celów Programu.