Powrót

BGK zawarł umowy z Pośrednikami Finansowymi z Polski wschodniej

BKG podpisał w dniu 3 czerwca br. pierwsze umowy z Pośrednikami Finansowymi w ramach Projektu realizowanego jako Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013.

Wsparcie ze środków unijnych, w łącznej kwocie 30 mln zł, na podstawie zawartych Umów Operacyjnych - Reporęczenie zostało udzielone dwóm funduszom poręczeniowym, działającym na obszarze Polski wschodniej:

  • Podkarpackiemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie
  • Warmińsko-Mazurskiemu Funduszowi „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

 

Obydwa fundusze zostały wyłonione w drodze przeprowadzonego przez BGK konkursu na wybór pośredników finansowych w Projekcie. Na podstawie zawartych umów BGK będzie udzielać reporęczeń, tzn. będzie poręczać zobowiązania z tytułu udzielonych przez te fundusze poręczeń, zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach przez małych i średnich przedsiębiorców, działających w województwach Polski wschodniej.