Powrót

BGK zacieśnia współpracę z partnerami chińskimi

20 czerwca BGK podpisał trzy umowy partnerskie z chińskimi bankami publicznymi – China Development Bank, The Export-Import Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China. Podpisanie takich ramowych umów ma na celu wzmocnienie współpracy w obszarze wspierania handlu i rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Chinami oraz intensyfikacji działalności inwestycyjnej. Umowy zostały podpisane podczas Kongresu Gospodarczego „Forum Jedwabnego Szlaku”, który był elementem oficjalnej wizyty Przewodniczącego ChRL Xi Jipinga w Polsce.

Umowa ramowa z China Development Bank (CDB) ustanawia ramy dla długofalowego partnerstwa strategicznego w zakresie wspierania handlu i inwestycji, w szczególności realizowanych przez podmioty chińskie w Polsce i polskie w Chinach. Wśród możliwych obszarów współpracy wymienione zostały energia, handel surowcami, nowe technologie, przemysł spożywczy i infrastruktura. Ogólna suma potencjalnej współpracy została oszacowana nawet na 1 miliard euro, przy czym uruchomienie tego finansowania będzie zależało od popytu na obu rynkach.

Umowa ramowa z The Export-Import Bank of China (Eximbank) stanowi podstawę dwustronnej współpracy w obszarze gospodarki i handlu.  Porozumienie odnosi się do potencjału wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych, w tym w sferze użyteczności publicznej i infrastruktury, zlokalizowanych w Polsce lub Chinach. Dodatkowo porozumienie to przewiduje możliwość pozyskania przez BGK z Eximbanku linii kredytowej, której wartość mogłaby sięgnąć nawet 1 miliarda dolarów, w zależności od zidentyfikowanego zapotrzebowania na rynku polskim.

Z kolei porozumienie z Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) przewiduje współpracę w zakresie Funduszu Inwestycyjnego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Utworzenie takiego funduszu jest pochodną deklaracji strony chińskiej o intensyfikacji działalności inwestycyjnej w tej części Europy w ramach realizacji strategii „Jeden Pas, Jeden Szlak”. Zgodnie z porozumieniem, ICBC zainwestuje 1 miliard euro, tworząc CEE Financial Corporation jako promotora funduszu, natomiast BGK rozważa zainwestowanie w fundusz kwoty 300 milionów euro. Do przystąpienia do funduszu zaproszeni zostali także inni inwestorzy, w tym banki rozwoju z tej części Europy. Fundusz będzie koncentrował się głównie na projektach o charakterze infrastrukturalnym.

Podpisane porozumienia wpisują się w dotychczasowe działania BGK mające na celu wspieranie rządowej polityki intensyfikacji współpracy i wymiany handlowej z Chinami poprzez finansowanie eksportu i internacjonalizacji.

 

O China Development Bank

CDB to obecnie największy na świecie bank rozwoju o sumie aktywów na koniec 2015 r. przekraczającej 1,87 bln USD. Właścicielem banku jest rząd chiński. CDB realizuje politykę rządu, wspiera rozwój chińskich inwestycji zagranicznych oraz rozwój współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi. CDB koncentruje się na dostarczaniu finansowania długoterminowego i finansowaniu inwestycji o dużej skali.

O The Export-Import Bank of China

Eximbank to państwowa instytucja finansowa o sumie aktywów na poziomie 382 mld USD. Jej misją jest wspieranie eksportu i importu do Chin – przede wszystkim produktów mechanicznych i elektronicznych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie, a także wsparcie dla chińskich firm w ekspansji zagranicznej oraz promocja międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlu.

O Industrial and Commercial Bank of China

ICBC jest największym notowanym na giełdzie bankiem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, wielkości depozytów oraz osiąganego zysku. W 2015 roku bank posiadał aktywa o wartości ok. 3,5 bln USD. ICBC koncentruje się na finansowaniu w takich obszarach jak m.in. przemysł przetwórczy, transport, energetyka, nieruchomości - ze szczególnym naciskiem na innowacyjność projektów. ICBC posiada oddziały na całym świecie – od 2012 roku również w Warszawie (pierwszy oddział w Europie Środkowej).

O Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne
w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych
i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi
i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.