Powrót

BGK wypłacił beneficjentom programów unijnych już 100 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego, który od stycznia 2010 r. odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich, od uruchomienia programu wypłat przekazał wnioskodawcom projektów w sumie już 100 mld zł. Symboliczna stumiliardowa złotówka została wypłacona dzisiaj (10 sierpnia).


Od 4 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę większości płatności ze środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013, realizując tym samym przepisy ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Jednocześnie BGK dokonuje wypłat na rzecz beneficjentów w ramach krajowego współfinansowania z rachunków bankowych tych ministerstw, które powierzyły BGK jego obsługę. Płatności te są dokonywane na podstawie zleceń płatności przesyłanych do BGK przez instytucje wskazane przez Ministerstwo Finansów lub właściwego ministra, tj. instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające, które zawarły umowy z beneficjentami oraz niektóre państwowe jednostki budżetowe.


Do celów obsługi systemu przepływu środków europejskich i krajowego współfinansowania w BGK został stworzony i uruchomiony portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, umożliwiający wprowadzanie zleceń płatności w formie elektronicznej, a także bieżące informowanie instytucji o statusie zlecenia. Z portalu korzysta ponad 360 instytucji upoważnionych do składania zleceń płatności ze środków europejskich oraz krajowego współfinansowania. Dotychczas zarejestrowanych zostało ponad 3,5 tys. użytkowników portalu.


Płatności na rzecz beneficjentów bank realizuje na bieżąco, zgodnie z otrzymywanymi zleceniami. Dokonywane są one od czterech do sześciu razy w ciągu miesiąca, według określonego przez Ministerstwo Finansów terminarza. Obsługiwany przez BGK system nie powoduje żadnych dodatkowych obowiązków po stronie beneficjenta, nie musi on np. otwierać nowego rachunku bankowego, dostarczać dodatkowych dokumentów, ani ponosić dodatkowych kosztów.


Powierzenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego roli płatnika środków europejskich zapewnia płynne finansowanie projektów, z drugiej zaś strony pozwala na racjonalne i efektywne zarządzanie środkami budżetu państwa.


30 sierpnia o 10:00 w centrali BGK (Al., Jerozolimskie 7, Warszawa) odbędzie się uroczystość podsumowująca dotychczasowe doświadczenia BGK z systemem przepływu środków europejskich, podczas której zaprezentowane zostaną m.in. dane o wysokości wypłat na rzecz poszczególnych programów operacyjnych.