Powrót

BGK wyemitował 5-letnie obligacje własne o wartości 1 mld PLN

20 listopada 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował 5-letnie obligacje własne o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN.

Emitowane obligacje posiadają oprocentowanie zmienne, oparte na stawce WIBOR6M i tak jak pozostałe emisje BGK rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zamiarem BGK jest wprowadzenie emisji do obrotu na ASO Catalyst. Termin zapadalności emitowanych obligacji przypada 25 stycznia 2018 r.

Bank potwierdza jednocześnie, iż wyemitowane obligacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, co ostatecznie przełożyło się na ok. 2,5-krotną nadsubskrypcję i wyznaczenie marży na poziomie 44 pb ponad stawkę referencyjną. Przeprowadzony proces sprzedaży świadczy zdaniem Banku o bardzo dobrym postrzeganiu BGK jako znaczącego Emitenta na rynku finansowym oraz prowadzonej przez Bank strategii emisyjnej.

BGK dąży do wspierania standaryzacji emisji papierów dłużnych przeprowadzanych na rynku kapitałowym poprzez nadawanie emisjom BGK ratingu przez agencję ratingową, a także rejestrowanie i rozliczanie emisji poprzez KDPW oraz sukcesywne ich wprowadzanie do obrotu na ASO Catalyst.

Agencja ratingowa Fitch nadała Programowi emisji obligacji BGK o łącznej wartości nominalnej 7 mld PLN długoterminowy rating w walucie obcej "A-", a w walucie krajowej "A". Natomiast emitowane w ramach Programu obligacje na kwotę 1 mld PLN otrzymały następujące ratingi: long - term local currency na poziomie "A" oraz national long - term rating na poziomie "AAA(pol)".

Nadane przez Agencję Fitch ratingi są analogiczne do ocen ratingowych obowiązujących dla skarbowych papierów wartościowych. Przyznane emisjom BGK oceny są zbieżne z ratingami indywidualnymi Banku Gospodarstwa Krajowego nadanymi w kwietniu br. i odzwierciedlają specjalny status BGK - jedynego banku państwowego w Polsce, będącego w 100% własnością Skarbu Państwa.