Powrót

BGK: w 2020 r. 120 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki

BGK: w 2020 r. 120 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki

Bank Gospodarstwa Krajowego – państwowy bank rozwoju – w 2020 r. wygenerował 120 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19. Dla porównania, to kwota bliska jednej czwartej budżetu Polski (po stronie wydatkowej) na rok 2021. BGK w ciągu ostatniego roku bardzo rozszerzył działalność wspierającą polską gospodarkę, nie zaniedbując projektów na rzecz poprawy komfortu życia Polaków. Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego 100 tysięcy razy.

Przypomnijmy, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest głównym partnerem państwa w rządowych programach społeczno-gospodarczych, które wspierają przedsiębiorczość, a także inwestycje infrastrukturalne, mieszkaniowe oraz poprawiające innowacyjność polskiego biznesu na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Rok 2020 należał do najtrudniejszych dla polskiej gospodarki po 1989 roku. Był to też rok próby dla Banku Gospodarstwa Krajowego, który we współpracy z rządem i sektorem bankowym przygotował bezprecedensowy pakiet wsparcia dla polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Celem kilkunastu programów wsparcia - obok tradycyjnego stymulowania rozwoju firm - była pomoc w utrzymaniu się na rynku i zachowaniu setek tysięcy zagrożonych likwidacją miejsc pracy. Dzięki nim do gospodarki wpłynęło 120 mld zł.  

"Zarówno ubiegły rok, jak i obecny charakteryzują się niespotykaną w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nieprzewidywalnością i zaburzeniami w działaniu światowej, w tym polskiej gospodarki. Jako państwowy bank rozwoju i bezpośredni partner rządu musieliśmy szybko i skutecznie reagować na rozlewający się światowy kryzys. Utrzymywaliśmy działanie dotkniętych nim branż w Polsce, ale też równocześnie realizowaliśmy swoje zwykłe zadania związane ze wsparciem społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Dzięki bardzo dobrej współpracy z sektorem bankowym udzieliliśmy ponad 65 tysiącom polskich przedsiębiorców gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły prawie 55 mld zł kredytów" – powiedziała prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Rok 2020 w liczbach to: 120 mld zł wygenerowanego wsparcia dla gospodarki; 76 tys. gwarancji i poręczeń, które zabezpieczyły 55 mld zł kredytów dla MŚP; 100 tys. wsparć dla polskich przedsiębiorców w pandemii; 4,38 mld zł wartość wsparcia z regionalnych programów operacyjnych; 45,9 mld zł zaangażowania kredytowego brutto w gospodarkę; 315,7 mln zł zysku netto. W prawym górnym rogu logo BGK.

"Wciąż zwiększamy naszą aktywność międzynarodową. Fundusz Trójmorza, którego jesteśmy pomysłodawcą, inicjatorem i współzałożycielem wciąż się rozwija i staje się coraz istotniejszym projektem w naszej części Europy. Będzie też mieć wpływ na budowę silniejszej Unii Europejskiej jako całości. Mamy też swoje przedstawicielstwa już w czterech najważniejszych centrach finansowych Europy, a wraz z naszymi klientami, polskimi przedsiębiorcami działamy w 72 krajach świata" - dodała prezes Daszyńska-Muzyczka.

Wsparcie polskiej gospodarki

Zaangażowanie kredytowe BGK w 2020 r. wyniosło brutto 45,9 mld zł i było o blisko 2 mld zł wyższe niż rok wcześniej.

Jednym z podstawowych zadań BGK jest wspieranie sektora MŚP w finansowaniu potrzeb rozwojowych, w tym inwestycyjnych, również poprzez działalność poręczeniowo-gwarancyjną. W 2020 roku doszły do tego działania pomocowe związane z COVID-19. W sumie, w całym zeszłym roku, bank we współpracy z sektorem bankowym udzielił prawie 76 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 25,6 mld zł (wobec odpowiednio 51,2 tys. i 13,9 mld zł w 2019 r.), które zabezpieczyły 54,9 mld zł kredytów. Polscy przedsiębiorcy tradycyjnie najchętniej korzystali z programu gwarancji de minimis. Łącznie od początku programu z gwarancji BGK skorzystało już ponad 210 tysięcy przedsiębiorstw, z czego w samym roku 2020 aż 65,5 tysiąca.

Bank wspiera także rozwój mieszkalnictwa między innymi poprzez finansowanie budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, w tym mieszkań budowanych przez TBS w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego. W 2020 roku sektor społecznego budownictwa czynszowego wybudował 2559 mieszkań. Nie byłoby to możliwe bez kredytów udzielonych przez BGK: 36 kredytów o wartości 235,5 mln zł, finansujących budowę ponad 1615 mieszkań oraz 13 kredytów budowlanych o wartości 60,9 mln zł przeznaczonych na wybudowanie 944 mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach.

BGK obsługuje finanse publiczne i zadania rządowe m.in. poprzez zarządzanie i administrowanie funduszami przepływowymi, które nie są ujmowane w bilansie BGK. Środki z funduszy wspierają infrastrukturę transportową, studentów, naukę, przedsiębiorców czy poprawę jakości budynków. Największym funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest obecnie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FPCOV-19). Środki Funduszu służą wsparciu finansowemu sektora publicznego i wielu obszarów gospodarki, przyczyniając się do zminimalizowania skutków społeczno-gospodarczych związanych z pandemią. Bank zarządza przepływami środków finansowych. Bilans oraz rachunek zysków i strat Funduszu jest wyłączony z bilansu oraz rachunku zysków i strat Banku. Łączne wpływy FPCOV-19 w 2020 roku wyniosły 110,4 mld zł. Wpływy z głównego źródła zasilania Funduszu, tj. pochodzące z emisji obligacji, które przeprowadził na rzecz Funduszu BGK wyniosły 100,8 mld zł. Fundusz zasiliły też środki z budżetu państwa w kwocie 9,6 mld zł. Łączne wydatki Funduszu wyniosły 92,8 mld zł, w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły ponad 92,7 mld zł.

Drugim pod względem wielkości funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest Krajowy Fundusz Drogowy, będący głównym źródłem finansowania dróg krajowych, których budowę i modernizację realizuje rząd w wieloletnich programach drogowych. Od 2004 r. praktycznie wszystkie drogi krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe, powstały z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Łączne wydatki KFD przekroczyły 187 mld zł, z których powstało około 1,3 tys. km autostrad i ponad 2,2 tys. km dróg ekspresowych. W 2020 roku BGK zawarł z EBI dwie umowy finansowe: „Modernizacja dróg w Polsce IV” na kwotę 150 mln EUR oraz „Droga ekspresowa S6 (Bożepole – Trójmiasto)” na kwotę 150 mln EUR.

Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2020 roku wyniosły około 17,8 mld zł, w tym: płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyniosły 13,2 mld zł, wydatki związane z finansowaniem systemu poboru opłat za przejazd 400 mln zł, wydatki związane z obsługą obligacji i kredytów wyniosły 2,2 mld zł (na obsługę obligacji wydano 0,6 mld zł, na obsługę kredytów 1,6 mld zł), a wydatki na rzecz operatorów autostrad płatnych wyniosły 1,9 mld zł.

Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2020 roku wyniosły około 17,8 mld zł, w tym: płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wyniosły 13,2 mld zł, wydatki związane z obsługą obligacji i kredytów wyniosły 2,2 mld zł (na obsługę obligacji wydano 0,6 mld zł, na obsługę kredytów 1,6 mld zł).Zarządzanie środkami UE

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem administracji rządowej i samorządowej w realizacji programów europejskich. Bank obsługuje programy o zasięgu krajowym i regionalnym, współpracując z dysponentami środków krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W perspektywie unijnej 2014-2020 zarządy 15 województw powierzyły bankowi rolę Menadżera Funduszu Funduszy oraz środki unijne, którymi dysponują w regionalnych programach operacyjnych (RPO). Pieniądze trafiły do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspierając ich rozwój, podnosząc efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym oraz MŚP, pomagając w instalacji odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji oraz rozwoju rynku pracy.

Wartość środków przekazanych do BGK w podziale na województwa. Województwo: pomorskie 0,5mld zł; zachodniopomorskie 0,4 mld zł; lubuskie 0,2 mld zł; wielkopolskie 0,6 mld zł; kujawsko-pomorskie 0,1 mld zł; warmińsko-mazurskie 0,3 mld zł; podlaskie 0,3 mld zł; mazowieckie 0,2 mld zł; łódzkie 0,6 mld zł; dolnośląskie 0,6 mld zł; opolskie 0,2 mld zł; świętokrzyskie 0,4 mld zł; lubelskie 0,4 mld zł; małopolskie 0,6 mld zł; podkarpackie 0,5 mld zł. Województwo i alokacja środków: dolnośląskie 613,3; kujawsko-pomorskie 135,9; lubelskie 404,6; lubuskie 198,0; łódzkie 570,9; małopolskie 555,4; mazowieckie 225,7; opolskie 227,6; podkarpackie 502,9; podlaskie 265,4; pomorskie 459,9; świętokrzyskie 359,5; warmińsko-mazurskie 254,1; wielkopolskie 605,7; zachodniopomorskie 401,8. Suma 5 780,7.Wartość środków przekazanych do BGK w podziale na województwa

Pakiet unijnych produktów dłużnych udostępnianych przez BGK ze środków RPO 2014-2020 obejmuje: pożyczki, poręczenia oraz wejścia kapitałowe. Do 31 grudnia 2020r. wartość udzielonych wsparć w formie instrumentów dłużnych ze środków RPO 2014-2020 wyniosła 4,38 mld zł.

Wynik finansowy

Wynik netto BGK za 2020 rok wyniósł 315,7 mln zł. Wynik brutto wyniósł 369,9 mln zł.

Podstawowe parametry finansowe działalności BGK. Wynik netto (mln zł) w 2020 – 315,7, w 2019 – 511,2; Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł) w 2020 – 45 935, w 2019 – 44 024; Kapitał ogółem (mln zł) w 2020 – 23 874, w 2019 – 18 675,2; Suma bilansowa (mln zł) w 2020 – 160 301,2, w 2019 100 604,2; Wskaźnik kosztów administracyjnych z działalności podstawowej w 2020 – 35,6 proc, w 2019 – 34,1 proc; ROE (wynik netto/śr. fundusze ogółem) w 2020 – 1,4 proc, w 2019 – 2,7 proc; Współczynnik wypłacalności (kalkulacja z wyłączeniem funduszy przepływowych) w 2020 – 33,1 proc., w 2019 – 28,7 proc.

Aktywność poza Polską

W 2020 roku na arenie międzynarodowej BGK prowadził aktywną i regularną współpracę z czterema grupami podmiotów publicznych: międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zagranicznymi bankami i instytucjami rozwoju, stowarzyszeniami międzynarodowymi i Komisją Europejską.

W 2020 roku, BGK uzyskał akredytację Komisji Europejskiej (tzw. pillar assesment), co daje możliwość zarządzania instrumentami KE w roli partnera wdrażającego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

BGK wciąż mocno angażuje się w Fundusz Trójmorza. Po szczycie Inicjatywy Trójmorza w Tallinie, kierownictwo BGK zwiększyło wkład banku w Fundusz z 500 do 750 mln EUR.

W 2020 roku bank kontynuował proces tworzenia nowych i rozwijania istniejących przedstawicielstw BGK. W ostatnich latach bank utworzył cztery przedstawicielstwa: w Belgii (Bruksela), Niemczech (Frankfurt nad Menem), Wielkiej Brytanii (Londyn) i Niderlandach (Amsterdam). W najbliższych planach jest ustanowienie kolejnych placówek w USA i Singapurze.

Na koniec 2020 r. BGK był obecny ze swoimi klientami na 72 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach.

Sprawozdanie za 2020 r. dostępne jest na stronie okresowe raporty finansowe.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.