Powrót

Aktualności

BGK uruchamia „Kredyt na innowacje technologiczne” we współpracy z 17 bankami

BGK uruchamia „Kredyt na innowacje technologiczne” we współpracy z 17 bankami

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” i podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Nabór wniosków konkursowych potrwa od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

Całkowita wartość środków na dofinansowanie innowacyjnych projektów wynosi 422 mln euro.

 

 


„Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom „Kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej skorzystało 600 firm. Nowy program będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP w obecnym rozdaniu środków unijnych. Wspierane będą wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym – do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.

Procedura uzyskania dofinansowania ma charakter okresowo organizowanych przez BGK konkursów. W najbliższej edycji wnioski będzie można składać w terminie od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Do rozdysponowania będzie pula 303 mln zł w podziale na alokację dla województwa mazowieckiego (30 136 486 zł) oraz dla pozostałych województw (272 863 514 zł).

- Ogromne zainteresowanie przedsiębiorców wskazuje, że może on powtórzyć sukces „Kredytu technologicznego” - swojego poprzednika z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - powiedział wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa Zarządu BGK Radosław Stępień. – W nowym programie wprowadzonych zostało szereg usprawnień: skrócony czas oceny wniosków, więcej pieniędzy na każdy projekt i rozszerzenie możliwości finansowania kosztów wdrożenia innowacji.Bardzo ważna zmiana dotyczy także zasady składania wniosków – warunek „kto pierwszy ten lepszy” zastąpi zasada „kto najlepiej spełni postawione kryteria”. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają najbardziej innowacyjne technologie – dodał prezes Stępień.

 „Kredyt na innowacje technologiczne” to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) – poddziałanie 3.2.2. Obecna na konferencji Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, powiedziała: - Oczekujemy, że proponowany instrument będzie skutkować zwiększeniem popytu inwestycyjnego przedsiębiorców w obszarze innowacyjności oraz B+R. Współpraca MŚP oraz jednostek naukowych w bezpośredni sposób przyczyni się do wzrostu potencjału tych ostatnich. Zakładamy również, że Kredyt na innowacje technologiczne PO IR w blisko 70% będzie finansował projekty w kategorii przemysłu wysokiej i średnio wysokiej technologii oraz usług wysokiej technologii i pozostałych usług opartych na wiedzy. Przedsiębiorcy osiągną korzyść z wprowadzania nowych technologii do praktyki produkcyjnej  poprzez poszerzenie oferty sprzedaży towarów/usług, wzrost innowacyjności, jakości produkcji, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności. Inwestycje firm objętych programem będą miały także pozytywny wpływ na rozwój regionów, w których takie inwestycje będą realizowane (wzrost dochodów podatkowych, wzrost zatrudnienia). Ministerstwo Gospodarki planuje wsparcie ok. 400 inwestycji, w ramach których powstanie ponad 1500 miejsc pracy. Zwiększona aktywność polskich przedsiębiorców dzięki wdrażaniu poddziałaniu 3.2.2 PO IR wpłynie na poziom konkurencyjności całej polskiej gospodarki.

Bezpośrednią korzyścią dla firm jest dotacja w postaci premii technologicznej, stanowiąca częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez banki na realizację inwestycji technologicznej. 3 listopada BGK podpisał umowy współpracy z 17 bankami, co pozwoli im rozpocząć rozpatrywanie wniosków o kredyt technologiczny i udzielać finansowanie na realizację inwestycji technologicznych. Kredytów inwestycyjnych w programie będą udzielały następujące banki: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH, Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millenium, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, BOŚ Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank, SGB-Bank i zrzeszone Banki Spółdzielcze.

- W ocenie środowiska finansowego to jeden z najlepszych instrumentów wsparcia biznesu. Opinię bankowców potwierdza praktyka poprzedniej perspektywy finansowej, w której- po takie wsparcie- ustawiały się przysłowiowe komitety kolejkowe. Kluczem do sukcesu jest tu atrakcyjna dotacja „wmontowana" w proinnowacyjny kredyt rynkowy dla MŚP, oferowany przez większość operujących w tym sektorze, banków komercyjnych i spółdzielczych. Warto także zwrócić uwagę, że instrument ten łączy w sobie środki publiczne i prywatne, a oba sektory finansujące dzielą się ryzykiem innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

- Niewątpliwym wyróżnikiem „Kredytu na innowacje technologiczne” wśród innych konkursów dla MŚP jest jego hybrydowy charakter. Instrument polega na połączeniu kredytu bankowego
z dotacją.  System został opracowany w taki sposób, by kompetencje i zasoby w BGK i bankach komercyjnych nie dublowały się. Banki komercyjne zweryfikują inwestycje pod kątem wykonalności ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej oraz udzielą kredytu na realizację inwestycji technologicznej, a BGK zapewni by dofinansowanie, w formie częściowej spłaty tego kredytu, otrzymały najbardziej innowacyjne projekty. Powyższy model jest oceniany przez ekspertów jako bardzo racjonalny i już zweryfikowany rynkowo
– stwierdziła Partycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich w BGK.

 „Kredyt na innowacje technologiczne” w nowej odsłonie  wprowadza wiele zmian przyjaznych dla wnioskodawcy - beneficjenta. Przede wszystkim przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić wydatków na opinie o nowej technologii, które wcześniej stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie, a funkcje te przejmie ocena innowacyjności przez panel ekspertów w BGK. Po drugie, zmieniono formułę konkursu, rezygnując z naboru projektów o charakterze ciągłym, w którym liczyła się kolejność przyjmowanych wniosków. Teraz będzie obowiązywał system rankingowania projektów - wsparcie otrzymają projekty najlepsze, a nie szybko złożone. I wreszcie, po trzecie - po sukcesie tej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie - podniesiono o 50% maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln zł.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej BGK w zakładce „Kredyt na innowacje technologiczne”.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych. www.bgk.pl