Powrót

BGK uruchamia drugi obrót środkami na pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych

W czerwcu Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. umowę powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej" realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Dodatkowe środki pochodzą ze spłat udzielonych dotychczas pożyczek i przeznaczone są na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego, tj. tych województw, w których odnotowano największe zainteresowanie PES preferencyjnymi pożyczkami w odniesieniu do środków jakie pierwotnie alokowane zostały dla tych województw.
Umowa zawarta z TISE potwierdza zalety zwrotnego mechanizmu finansowania, w którym raz wydatkowane środki powracają, aby wspierać kolejne podmioty.

Projekt, w ramach którego na terenie całego kraju udzielane jest zwrotne wsparcie finansowe dla PES, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi pierwszy w kraju instrument inżynierii finansowej, wspierający PES. Na pożyczki w ramach Działania 1.4 PO KL, za które odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono kwotę 25 mln zł.

Pożyczki udzielane w ramach projektu przeznaczone są dla PES zatrudniających mniej niż 50 osób i prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy. Pożyczkobiorcy mogą uzyskać niskooprocentowane (od 0,69% do 1,38% w skali roku) wsparcie w maksymalnej wartości jednostkowej pożyczki do 100 tys. zł, z możliwością zastosowania 6-cio miesięcznej karencji w spłacie kapitału. Każdy pożyczkobiorca jest również uprawniony do uzyskania bezpłatnych usług doradztwa, których zakres jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Pożyczki udzielane są bez jakichkolwiek prowizji i opłat na okres do 60 miesięcy.

Dotychczas w ramach pilotażu na terenie całego kraju udzielono 140 pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 12 mln zł. Znaczna część tej kwoty trafiła do fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego, dlatego też pierwsza pula środków udostępnionych w ramach drugiego obrotu trafi do PES działających na terenie tych województw.

Pożyczki oraz usługi doradztwa świadczone są przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A., wyłonione w trybie ustawy pzp przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni w pilotażu rolę Beneficjenta Systemowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na strony: http://www.bgk.com.pl/pes oraz http://esfundusz.pl/.