Powrót

BGK szuka pośredników finansowych. 131 mln zł na rzecz ekonomii społecznej

  • Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił postępowanie przetargowe na wybór pośredników finansowych w ramach programu ekonomii społecznej.
  • Na pośredników, którzy udzielać będą pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES), czeka docelowo ponad 131 mln zł.
  • Wsparcie może trafić do 2030 podmiotów, co ma się przyczynić do utworzenia przynajmniej 1250 miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
  • Przetarg ogłoszony przez BGK to pierwsze w kraju postępowanie na wybór pośredników finansowych do obsługi instrumentów finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił z końcem sierpnia br. postępowanie przetargowe na wybór pośredników finansowych, którzy udzielać będą preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES), tj. m.in. spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, ale również spółek prawa handlowego prowadzących działalność non-for-profit. Pożyczki dla PES będą dostępne w całej Polsce, za pośrednictwem sieci lokalnych i regionalnych instytucji finansowych.

Na pożyczki udzielane przez pośredników Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powierzył BGK kwotę 131 mln zł, która udostępniana będzie w 4 transzach, w miarę rozwoju akcji pożyczkowej.   

Polska została podzielona na 5 makroregionów, a do każdego z nich przypisana została odpowiednia pula środków, co pozwoli lepiej odpowiedzieć na potrzeby finansowe beneficjentów programu. Zakres wsparcia oferowanego PES będzie znacznie szerszy, niż miało to miejsce w pilotażu projektu – każde przedsiębiorstwo będzie mogło starać się o:

  • pożyczkę na start, do wysokości 100 tys. zł – dla podmiotów działających nie dłużej niż 12 miesięcy;
  • pożyczkę na rozwój, do 500 tys. zł – dla podmiotów o dłuższym niż 12 miesięcy okresie działalności.

Wybór pośredników do programu pożyczkowego planowany jest w październiku br., a uruchomienie pożyczek powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

W dalszej kolejności BGK planuje uruchomienie systemu poręczeń kredytowych, udzielanych za pośrednictwem lokalnych i regionalnych instytucji finansowych. To pilotażowe rozwiązanie, które poprzez zapewnienie zabezpieczenia spłaty kredytu udzielanego na rynku, będzie miało na celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw społecznych do finansowania rynkowego. Dla programu poręczeniowego uruchomione zostanie oddzielne postępowanie przetargowe.


O programie ekonomii społecznej

Program ekonomii społecznej ma na celu wsparcie rozwoju PES poprzez zapewnienie im dostępu do preferencyjnych pożyczek. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w programie rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, działając na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. BGK w trybie przetargu wybiera pośredników finansowych, których rolą jest udzielanie pożyczek PES. W efektywnym wykorzystaniu środków pożyczek ma pomóc świadczone przez pośredników doradztwo. Pośrednicy odpowiedzialni są także za monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków pożyczek przez PES, terminowość spłat i ewentualną windykację pożyczek niespłacanych. Program jest wdrażany w ramach działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.