Powrót

BGK ogłasza przetarg na zbycie prawa do lokalu użytkowego przy ul. Racławickiej

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony

na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 226,6 m2, usytuowanego na parterze budynku, położonego przy ul. Racławickiej 131 nr „2u" w Warszawie oraz spółdzielczego własnościowego prawa do czterech stanowisk postojowych o nr 114, 115, 116 i 117 w wielostanowiskowym lokalu garażowym usytuowanym w podziemiach wyżej wymienionego budynku, będącego w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota".

Przedmiotowy lokal usytuowany jest na parterze budynku od strony ul. Racławickiej, od której oddzielony jest ciągiem pieszym i parkingiem. Składa się z sześciu pokoi biurowych, sali konferencyjnej, trzech pomieszczeń pomocniczych, dwóch toalet, aneksu kuchennego z węzłem sanitarnym oraz holu z aneksem recepcyjnym.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz cztery stanowiska postojowe, wzniesiony został w połowie lat 90-tych w technologii tradycyjnej. Jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wyposażonym w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, gazową, telefoniczną i domofon.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowca, przyjętym uchwałą nr LVII/1710/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009 r., budynek, w którym usytuowany jest lokal, znajduje się w obszarze planistycznym oznaczonym symbolem H1.3 MW(U) o przeznaczeniu terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 749 000,00 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy) zł.
Wadium wynosi 174 900,00 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) zł.

Cena wywoławcza nie obejmuje majątku ruchomego, którego sprzedaż może być przedmiotem odrębnych negocjacji.

Zasady przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 312.
 2. Do sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia zbycie przedmiotowych nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 3. Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Nabywca uiści podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym w szczególności koszty notarialne zawarcia umów, koszty sądowe, podatki.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium:
  1. w pieniądzu w złotych polskich na rachunek BGK nr 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619
   bądź
  2. w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, złożonej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg Warszawa ul. Racławicka 131" w Kancelarii BGK, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
   - w wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia 16 września 2013 r. do godziny 15.00.
 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek BGK. W tytule dowodu wpłaty należy umieścić „Przetarg Warszawa ul. Racławicka 131". Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny nabycia przedmiotu przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po ostatecznym zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni od dnia powiadomienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, o gotowości BGK do podpisania umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu przetargu, uczestnik ten uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 8. Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej:
  1. dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób fizycznych;
  2. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) albo umowy spółki cywilnej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  3. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wydanego nie później niż 3 miesiące przed przetargiem lub wydruku komputerowego, posiadającego cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760) - w przypadku podmiotów, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
  4. zezwolenia albo przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) - w przypadku uczestnika przetargu będącego cudzoziemcem;
  5. pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość lub ich kserokopii potwierdzonych notarialne - w przypadku uczestnika przetargu działającego przez pełnomocnika;
  6. umowy o rozdzielności majątkowej albo pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie - w przypadku, gdy przedmiot przetargu ma zostać nabyty do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden małżonek;
  7. ostatniego sprawozdania finansowego oraz z działalności gospodarczej - w przypadku przedsiębiorców zobowiązanych na podstawie ustaw do sporządzania wymienionych sprawozdań;
  8. oświadczenia, iż w stosunku do uczestnika przetargu nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
  9. potwierdzenia w oryginale wniesienia wadium;
  10. oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przedmiotem przetargu oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jego warunków;
  11. oświadczenia o akceptacji warunku, w którym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu uzależnione jest od wyrażenia zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 5a i art. 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012, poz. 1224);
  12. oświadczenia o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w szczególności niezbędnych opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków;
  13. oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają uczestnika przystępującego do przetargu.
  Wszystkie dokumenty powinny być przedkładane Komisji Przetargowej w oryginałach lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.
 9. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem, który przetarg wygrał, jest:
  1. zgoda Ministra Skarbu Państwa na zawarcie tej umowy, udzielona na podstawie art. 5a i art. 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1224);
  2. wpłacenie na rachunek wskazany przez BGK wylicytowanej ceny sprzedaży przedmiotu przetargu, pomniejszonej o wadium zaliczonego na poczet ceny sprzedaży przedmiotu przetargu;
  3. okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, jest cudzoziemcem.
 10. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał, poprzedzi zawarcie z nim umowy przedwstępnej. Równocześnie BGK wystąpi do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o udzielenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
 11. Zawarcie umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży przedmiotu przetargu nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.
 12. BGK zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 13. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być przez BGK zmienione lub odwołane.
 14. W imieniu BGK decyzję podejmuje Zarząd BGK.
 15. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.
 16. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu posiadanymi przez BGK, po uprzednim porozumieniu się ze wskazanymi pracownikami centrali BGK w Warszawie przy
  Al. Jerozolimskich 7 (telefony kontaktowe poniżej).
 17. Wyjaśnień w sprawach związanych z przetargiem udziela pracownik Wydziału Administracji Obiektów w Departamencie Logistyki i Administracji BGK, Filip Kowalski,
  tel. 22 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 - 16.00.