Powrót

BGK instytucją wdrażającą w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

21 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Gospodarki zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie w sprawie powierzenia realizacji poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR).

Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej kredyt technologiczny) to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej. Całkowita wartość środków na dofinansowanie projektów wynosi 422 mln euro.

Do zadań BGK należeć będzie m.in. przeprowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz wypłata przyznanego wsparcia.
Zasady funkcjonowania instrumentu nie zostały istotnie zmienione w porównaniu z kredytem technologicznym, dostępnym w perspektywie UE 2007-2013. Dużym usprawnieniem dla przedsiębiorców będzie nowy sposób aplikowania o wsparcie. Dotychczas wnioskodawca przesyłał wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem banku kredytującego, teraz przesyłanie wniosków będzie możliwe poprzez generator wniosków. Planowane jest zwiększenie maksymalnej kwoty premii technologicznej z 4 mln zł do 6 mln zł. Wprowadzone zostaną też zmiany w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Premiowane będą projekty o najwyższym poziomie innowacyjności. W dalszym ciągu banki komercyjne będą aktywnie uczestniczyły w procesie realizacji instrumentu.

Ostateczny kształt nowych zasad zależy od wyniku prac nad projektem nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów BGK ogłosi pierwszy konkurs oraz opublikuje na swojej stronie internetowej obowiązującą dokumentację konkursową (w tym w szczególności regulamin przeprowadzania konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie). Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów PO IR przewidywany termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne to IV kwartał br.

PO IR jest drugim pod względem budżetu krajowym programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. Program przyczyni się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na prace B+R, ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania skoncentrują się na rozwoju innowacyjności oraz wzmocnieniu powiązań między nauką i biznesem, co z kolei ma się przyczynić do komercjalizacji wyników prac B+R i praktycznego ich wykorzystania w gospodarce.

 

Przydatne linki:
Strona PO IR: http://www.poir.gov.pl/
Wytyczne MIiR 2014-2020: http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/#