Powrót

BGK i konsorcjum banków sfinansuje inwestycje ZE PAK

Modernizacja bloków w Elektrowni Pątnów I kolejnym przedsięwzięciem sfinansowanym w ramach Programu Inwestycje Polskie.
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. podpisał dzisiaj umowę kredytową z konsorcjum banków składającym się z Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium SA, mBanku S.A., PEKAO SA i PKO Banku Polskiego SA. Środki w wysokości 1,2 mld zł zostaną przeznaczone głównie na modernizację bloków w Elektrowni Pątnów I.

Plany inwestycyjne Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. obejmują modernizację łącznie czterech bloków w Elektrowni Pątnów I, która pozwoli zapewnić ich bezpieczną eksploatację do 2030 r. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony środowiska.

Kredyt na łączną kwotę 1,2 mld złotych został udzielony przez konsorcjum pięciu banków: Bank Gospodarstwa Krajowego (udział 400 mln zł), Bank Millennium SA (200 mln zł), mBank S.A. (200 mln zł) pełniący dodatkowo rolę Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń, PEKAO SA (200 mln zł) oraz PKO Bank Polski SA (200 mln zł). Część A kredytu w wysokości 1,11 mld zł sfinansuje inwestycje, a część B zostanie przeznaczona na refinansowanie całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu na instalację odsiarczania bloków w Elektrowni Pątnów I. Koniec finansowania przypada 20 grudnia 2023 r.

Modernizacja Elektrowni Pątnów I jest elementem strategii ZE PAK S.A., polegającej na optymalizacji portfela mocy wytwórczych poprzez modernizację wyeksploatowanych jednostek, jak i zastępowanie części z nich jednostkami opartymi na nowych, niskoemisyjnych technologiach. Realizacja tej strategii stała się możliwa po przejęciu przez ZE PAK S.A. kontroli nad zasobami podstawowego paliwa, czyli po nabyciu przez ZE PAK S.A. w 2012 roku kopalń węgla brunatnego.

- Rewitalizacja Elektrowni Pątnów I została rozpoczęta w roku 2006, a jej pierwszym etapem była budowa instalacji odsiarczania spalin. Obecnie w Elektrowni Pątnów I realizowany jest końcowy etap modernizacji, obejmujący swoim zakresem cztery bloki energetyczne o mocy 200 MW każdy. Podstawowym jej efektem będzie podniesienie mocy zainstalowanej o około 80 MW, zwiększenie sprawności bloków z 33,5% do 37,5 proc. oraz przedłużenie ich żywotności o 50÷70 tys. godzin. Po zrealizowaniu modernizacji nastąpi również zmniejszenie emisji gazów do środowiska (SO2, CO2, NOx) do poziomu spełniającego wszelkie wymagania krajowe i Unii Europejskiej w tym zakresie - powiedziała Anna Striżyk, Wiceprezes Zarządu ZE PAK SA.

Finansowanie spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. wpisuje się w realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Program Inwestycje Polskie, mający wspierać ważne z punktu widzenia kraju inwestycje infrastrukturalne. W ramach tego programu Bank Gospodarstwa Krajowego, występując w konsorcjach z bankami komercyjnymi lub samodzielnie, dostarcza inwestorom finansowanie w formie kredytu, obligacji lub gwarancji.

- Bank Gospodarstwa Krajowego od ponad roku z sukcesem realizuje Program Inwestycje Polskie, finansując ważne dla gospodarki projekty - powiedział Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu BGK. Dzisiejsza transakcja jest kolejną w sektorze energetyki, po finansowaniu dla PGE, Tauron Polska Energia i SEJ, która umacnia rolę BGK jako banku rozwoju. Na przestrzeni minionych dziewięciu miesięcy udzieliliśmy łącznie ponad 5 mld zł finansowania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, pomagając utrzymać dynamikę inwestycji w gospodarce - dodał Prezes Kacprzyk.

Grupa ZE PAK S.A., w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7,1% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej oraz drugim wytwórcą energii elektrycznej w oparciu o własne zasoby węgla brunatnego. Ciepło wytwarzane przez elektrownie Konin i Adamów niemal w całości pokrywa potrzeby grzewcze miast Konin i Turek. ZE PAK S.A. od 30 października 2012 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Spółce realizowany jest od wielu lat program rekonstrukcji technicznej, którego celem jest utrzymanie wysokiej pozycji PAK-u wśród krajowych producentów energii elektrycznej. Łączna moc osiągalna w elektrowniach Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. wynosi obecnie 2462 MW.

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Powstał w roku 1924 z inicjatywy Władysława Grabskiego, ówczesnego premiera i ministra skarbu. Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i interesów państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich.