Powrót

BGK i EFI utworzyły Polski Fundusz Funduszy Wzrostu

BGK i EFI podpisują umowę w sprawie utworzenia PGFFDzisiaj BGK i EFI utworzyły Polski Fundusz Funduszy Wzrostu, aby wspierać inwestycje kapitałowe i rozwój gospodarczy w Polsce.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) utworzyły fundusz-funduszy w celu wspierania inwestycji kapitałowych w firmy w fazie wzrostu na terenie Polski i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W pierwszej rundzie finansowania zobowiązania inwestorów obejmują 90 mln EUR. Docelowy rozmiar funduszu to 180 mln EUR, ale zależy od możliwości pozyskania dodatkowych inwestorów dla inicjatywy BGK i EFI.

Fundusz-funduszy to przedsięwzięcie inwestycyjne mające na celu zbudowanie portfela udziałów w funduszach private equity i venture capital, co jest alternatywą dla inwestycji bezpośrednich w firmy.

Fundusz-funduszy będzie nazywał się Polski Fundusz-Funduszy Wzrostu (PFFW) (Polish Growth Fund of Funds, PGFF) i utworzy portfel inwestycji w fundusze private equity, venture capital i mezzanine zorientowanych na inwestycje w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Okres inwestycyjny funduszu wynosi pięć lat. Przy wdrożeniu inicjatywy PFFW EFI wykorzysta swoje doświadczenie w zarządzaniu podobnymi inicjatywami razem z partnerami w innych państwach Europy.

W pierwszym etapie, PFFW będzie dysponowało kwotą 90 mln EUR. Środki będą pochodzić od BGK (60 mln EUR) i EFI (30 mln EUR). W celu maksymalizacji potencjału przedsięwzięcia docelowy rozmiar funduszu-funduszy to 180 mln EUR. Dodatkowe środki będą pochodzić od zewnętrznych inwestorów i EFI, którego zaangażowanie w PFFW wzrośnie do 60 mln EUR wraz ze wzrostem zaangażowania zewnętrznych inwestorów. Istniejące obecnie fundusze nastawione są na inwestowanie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zatem aby zapewnić zaangażowanie odpowiednich środków w inwestycje w Polsce, każdy fundusz wsparty przez PFFW będzie musiał przeznaczyć dwukrotność kwoty wsparcia na inwestycje w polskie spółki. Okres inwestycyjny zaczyna się 1 czerwca 2013 r. W tym okresie EFI i BGK będą gotowe do rozmów z zarządzającymi funduszami.

„Inicjatywa ta jest wynikiem bliskiej współpracy pomiędzy EFI a BGK. Mamy wspólny cel dalszego rozwoju rynku private equity i venture capital w Polsce. To wspólne przedsięwzięcie pozwoli na stworzenie mechanizmu długoterminowego inwestowania, który powinien zachęcić dodatkowych prywatnych inwestorów oraz być impulsem do inwestycji w przedsiębiorstwa w fazie wzrostu. EFI dąży do umocnienia związków z narodowymi instytucjami wspierającymi rozwój a nasza współpraca z BGK jest sztandarowym przykładem tej strategii." - stwierdził Richard Pelly, Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Dariusz Daniluk, Prezes BGK, oświadczył że PFFW, to kolejna inicjatywa BGK, którą bank ostatnio podjął, aby stymulować rozwój i wzrost polskiej gospodarki. Wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw jest częścią misji BGK. PFFW zapewni właściwym inwestorom dostęp do długoterminowego finansowania funduszy. Każda złotówka zainwestowana przez BGK w PFFW przełoży się na 3 złote zainwestowane w polską gospodarkę. Jednocześnie, utworzenie PFFW pomoże BGK zbudować kompetencje do tworzenia podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Europejski Fundusz Inwestycyjny
Misją EFI jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Europie poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania. EFI tworzy i rozwija instrumenty venture capital i gwarancyjne, które są przeznaczone dla takich firm. W tej roli EFI wypełnia celu UE zdefiniowane jako wspieranie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia. Pod koniec 2012 r. łączny wkład EFI w fundusze private equity osiągnął wysokość ponad 6,9 mld EUR. Poprzez zaangażowanie w 435 funduszy EFI jest jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku venture capital. Zawdzięcza to skali i zakresowi swoich inwestycji, a w szczególności tych w sektor high-tech i firmy na wczesnym etapie rozwoju. Portfel gwarancyjny EFI ma wielkość ponad 4,7 mld EUR przy 255 zaangażowaniach pod koniec 2012 r. Oznacza to, że EFI jest jednym z najważniejszych gwarantów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz liderem w mikrofinansowaniu.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych. BGK aktywnie uczestniczy w procesie konsolidacji finansów publicznych, a także w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Bank wspiera polski eksport oraz realizację projektów infrastrukturalnych, m.in. poprzez organizację ich finansowania oraz promocję Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.