Powrót

Bank ogłasza przetarg na wdrożenie produktu „Wejście kapitałowe” w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania produktu finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Przetarg kierowany jest m.in. do podmiotów zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi („AFI”) oraz spółek zarządzających portfelami inwestycyjnymi AFI, w szczególności do towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy kapitałowych oraz konsorcjów wyżej wymienionych, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” skierowanego do przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego. Instrument ten będzie zasilony środkami Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w formie „Wejścia kapitałowego” ukierunkowane jest wyłącznie na inwestycje mieszczące się w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Projekty (B+R – „Badanie i Rozwój”) powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych oraz zmierzać do wdrożenia wyników prac „Badanie i Rozwój” do działalności gospodarczej. Finansowaniem objęte będą w szczególności badania przemysłowe i prace rozwojowe, wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie co najmniej 60 mln zł.

Postępowanie jest realizowane przez BGK w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Od 30 września 2016 r. BGK pełni rolę Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, Funduszu Funduszy finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się tutaj.

Termin składania ofert został wyznaczony zgodnie z przepisami ustawy Pzp i przypada na dzień 19 grudnia 2017 r. na godz. 11:00.