Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego z powodzeniem przeprowadził inauguracyjną emisję 10-letnich euroobligacji o łącznej wartości 500 mln EUR

28 kwietnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, posiadający rating agencji Fitch na poziomie A- z perspektywą stabilną) z powodzeniem przeprowadził inauguracyjną emisję euroobligacji zabezpieczonych bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zapadalności obligacji nowej emisji o łącznej wartości 500 mln EUR przypada 6 maja 2026 r., a ich cena została określona na poziomie stawki mid-swap + 120 pb (co odpowiada rentowności na poziomie 1,843%) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,75%.

Dealerami prowadzącymi księgę popytu transakcji były banki BNPP, HSBC i SG CIB. Po trzydniowym roadshow (cieszące się wysoką frekwencją spotkania we Frankfurcie, Londynie i Wiedniu oraz telekonferencje) w dniu 28 kwietnia BGK podjął decyzję o wykorzystaniu dużego zainteresowania inwestorów oraz korzystnych warunków rynkowych, by zrealizować inauguracyjną emisję 10-letnich obligacji denominowanych w EUR i otworzył księgę popytu.

Księgę popytu zamknięto tego samego dnia przy łącznej wartości zapisów na poziomie ponad 800 mln EUR, z udziałem 67 renomowanych i znaczących inwestorów.

W chwili zamknięcia księgi popytu cena określona na poziomie stawki mid-swap + 120 pb odpowiadała marży w wysokości 35 pb ponad 10-letnie obligacje Skarbu Państwa RP nominowane w EUR i dodatkowej premii za nową emisję na poziomie 10 pb . Dzięki bardzo udanemu debiutowi, BGK – drugi pod względem wielkości emitent na rynku krajowym po Skarbie Państwa RP – wyznaczył pierwszy punkt odniesienia dla emisji na międzynarodowych rynkach kapitałowych instrumentów dłużnych.

Jeśli chodzi o dystrybucję, struktura nabywców emisji przedstawia się następująco – towarzystwa funduszy inwestycyjnych (49%), fundusze emerytalne (27%), banki centralne (15%), banki komercyjne i prywatne (8%) oraz pozostali inwestorzy (1%). Pod względem krajów pochodzenia inwestorów struktura popytu była dobrze zrównoważona – 96% emisji objęli inwestorzy zagraniczni, głównie z Niemiec i Austrii (36%), Włoch (24%), Wielkiej Brytanii (13%), Szwajcarii (11%), innych krajów europejskich (11%), a także inwestorzy z Azji i innych regionów świata (1%).

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.