Powrót

Aktualizacja wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines)

23 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), która wskazuje jako standard minimalny dostępności cyfrowej WCAG 2.1.

Aktualizacja standardu WCAG 2.1 została przygotowana przede wszystkim z myślą o trzech grupach użytkowników: osobach słabowidzących, osobach z problemami poznawczymi i użytkownikach urządzeń mobilnych. Uwzględniono w niej również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem.

Dodatkowo zgodnie z postanowieniami obowiązujących Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wystarczający jest standard WCAG 2.0 na poziomie AA. Powyższe standardy nie są ze sobą sprzeczne ale standard WCAG 2.1 rozszerza wymagania. Standard WCAG 2.1 w porównaniu do wersji 2.0 został uzupełniony o 1 nową wytyczną oraz 17 nowych kryteriów sukcesu.