Powrót

Aktualizacja listy rankingowej dla III naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

 

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach III naboru (Konkurs nr 3) dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja listy rankingowej dla III naboru wynika z zakończonej procedury odwoławczej.

Pliki do pobrania