Powrót

Aktualizacja listy rankingowej dla II naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II naboru (Konkurs nr 2)  dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja listy rankingowej dla II naboru wynika z zakończonej procedury odwoławczej oraz z oszczędności powstałych w związku z realizacją projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu nr 2.