Powrót

Aktualizacja listy rankingowej dla 3 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 oraz 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Aktualizacja listy rankingowej dla III naboru  wynika z zakończonej procedury odwoławczej oraz rezygnacji części wnioskodawców z zawarcia umowy o dofinansowanie.

Pliki do pobrania