Powrót

Agencja Ratingowa Fitch nadała rating dla Banku Gospodarstwa Krajowego

Agencja Ratingowa Fitch nadała rating dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Rating został wyznaczony na poziomie równym ratingowi Polski: rating długoterminowy (IDR) "A-", z perspektywą stabilną; rating krótkoterminowy (IDR) "F2"; rating wsparcia określono na poziomie "1".

Fitch nie określił ratingu indywidualnego BGK w związku z jego szczególną rolą, jako instytucji wspierającej państwowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego, jak również ograniczonym zakresem aktywności w obszarze działalności komercyjnej.

Rating BGK odzwierciedla jego specjalny status, jako jedynego banku państwowego w Polsce, będącego w 100% własnością Skarbu Państwa.

Ocena Agencji Fitch jest oparta na przepisach prawa zawartych w Ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących rządowego wsparcia dla banku oraz odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania BGK w przypadku jego likwidacji. Zgodnie z Art. 3 Ustawy o BGK, Ministerstwo Finansów zapewnia BGK fundusze własne na poziomie gwarantującym realizację zadań banku oraz odpowiedni poziom wskaźników płynności.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał w 1924 roku na mocy dekretu Prezydenta Polski. Działalność banku została zawieszona w 1948 r. i wznowiona w 1989 roku jako wyspecjalizowanej jednostki obsługącej sektor finansów publicznych.