Powrót

50 umów z pośrednikami finansowymi w ramach inicjatywy JEREMIE

22 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie towarzyszące uroczystemu podpisaniu pięciu umów na łączną kwotę 81,3 mln zł pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniącym rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE a FM Bankiem S.A.

W ramach zawartych umów przedsiębiorcy z krótką historią, z dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego będą mieli łatwiejszy dostęp do kredytów.
W spotkaniu wzięli udział: Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i Henryk Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu FM Banku oraz Marek Szczepański, Dyrektor pionu funduszy UE w BGK i Jarosław Kała, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w BGK.

 

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia uruchomiona w 2007 r. przez Komisję Europejską. Celem inicjatywy jest odejście od tradycyjnego, dotacyjnego wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych (niskooprocentowanych kredytów, pożyczek, poręczeń). Jej ideą jest wsparcie podmiotów z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.

 

W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). BGK pełni rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE dla pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, zarządzając łączną kwotą ponad 1,6 mld złotych.

 

Pełniąc rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE BGK odpowiedzialny jest przede wszystkim za wybór instytucji (pośredników finansowych), które finansują w formule zwrotnej (np. pożyczek, czy gwarancji) projekty przedsiębiorców.

Mechanizm inicjatywy pozwala na wielokrotne wykorzystanie środków tzn., że środki zwrócone do Funduszu Powierniczego zostaną ponownie wykorzystane na wsparcie sektora MŚP.

Środki dla pośredników finansowych uruchamiane są przez Menadżera w ramach organizowanych na poziomie wojewódzkim konkursów. W ramach przeprowadzonych dotychczas przez BGK 25 konkursów w pięciu województwach, podpisano łącznie 49 umów, dzięki którym od początku trwania inicjatywy JEREMIE trafi do MŚP łącznie ponad 700 mln zł. Pięć umów, które podpisane zostaną 22 lutego br. z FM Bankiem zwiększą pulę środków do ponad 780 mln zł., co stanowi 47% środków z RPO.
Dotychczas ze wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JEREMIE skorzystało 3240 przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie ww. 5 województw.

BGK systematycznie buduje swoje umiejętności w obszarze zarządzania środkami pozadotacyjnymi UE - obecnie zarządzamy kwotą ponad 3,1 mld w ramach 8 programów operacyjnych.