Powrót

10 pytań o program „Mieszkanie dla Młodych”

2018 to ostatni rok na skorzystanie z finansowego wsparcia w programie Mieszkanie dla Młodych. Zebraliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania, które mogą paść, jeśli chcemy skorzystać z finansowego wsparcia przy zakupie własnego M.

1. Kiedy zostaną odblokowane środki na finansowe wsparcie z limitu 2017 r.?

Popularność rządowego programu Mieszkanie dla Młodych była tak duża, że zgodnie z zapisami ustawowymi, już w lipcu 2016 r. zamrożono 50 proc. pozostałego limitu środków na 2017 r, by uruchomić go ponownie 1 stycznia 2017r.

2. Czy już teraz mogę się przygotować np. kompletować dokumenty, by usprawnić procedurę przyznawania dofinansowania wkładu własnego?

Dokumentację kredytową  w swoim banku można złożyć przed 1 stycznia. Banki kredytujące mogą przeprowadzać wstępną weryfikację składanych dokumentów. Dzięki temu, że pierwsze kroki poczynimy w grudniu, w styczniu trzeba będzie tylko uzupełnić dokumenty potrzebne do rejestracji wniosku o dofinansowanie wkładu własnego przez bank kredytujący w dedykowanym bankom do tego celu portalu udostępnionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

3. Ile zostało pieniędzy z limitu na 2017 r.?

Na finansowe wsparcie w 2017 roku zarezerwowano 746 mln zł. Niemal 50 proc. puli zostało już rozdysponowanych. Zatem od stycznia 2017 roku BGK będzie mógł przyznać finansowe wsparcie w kwocie nie wyższej niż 382 mln zł.

4. Jaka pula pieniędzy jest przeznaczona na rok 2018?

Nabywcy cały czas mogą składać wnioski, dla których wypłata dofinansowania wkładu własnego nastąpi w 2018 r. Limit środków przewidziany na 2018 r. to 762 mln zł. Nabywcy mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie do dnia, w którym łączna kwota wynikająca z wniosków przekazanych przez banki kredytujące do BGK osiągnie równowartość 50 proc. kwoty limitu środków, tj. 381 mln zł do końca 2017 r. lub 95 proc. kwoty limitu środków w roku 2018, jednak nie później niż do 30 września 2018 r.

5. Czy starczy pieniędzy dla wszystkich chętnych?

Wszystko zależy od tego, ilu będzie chętnych. Ale program Mieszkanie dla Młodych z roku na rok zyskiwał na popularności i chętnych na rządowe finansowe wsparcie  nie brakowało. Zatem można przypuszczać, że środki na finansowe wsparcie na 2017 rok mogą wyczerpać  się dość szybko mimo, że pula na rok 2017 jest wyższa, niż ta z roku 2016. Chętni na skorzystanie z finansowego wsparcia nie powinni więc nadmiernie zwlekać ze złożeniem wniosku.

6. Kto może skorzystać z finansowego wsparcia  i jakie mieszkanie może kupić?

Nabywcy mogą  wnioskować o dofinansowanie wkładu własnego na dotychczasowych, określonych ustawą warunkach, tj.:

 • młodszy z nabywców w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nie może mieć więcej niż 35 lat – warunek ten nie dotyczy rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci, które w dniu złożenia wniosku wychowują przynajmniej troje dzieci;
 • nabywca nie jest właścicielem innego, nawet najmniejszego mieszkania – warunek ten nie dotyczy rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci, które w dniu złożenia wniosku wychowują przynajmniej troje dzieci;
 • nabywana nieruchomość nie może przekraczać 75 m² powierzchni użytkowej dla mieszkania i 100 m² dla domu jednorodzinnego – dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci, które w dniu złożenia wniosku wychowują przynajmniej troje dzieci maksymalne powierzchnie użytkowe są o 10 m² większe.
 • cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku przez nabywcę, w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz współczynnika 1,1 dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę, bądź współczynnika 0,9 w pozostałych przypadkach;
 • kredyt musi być udzielony na następujących warunkach:
  • cel kredytowania - wyłącznie na zakup mieszkania lub wkładu własnego;
  • kwota kredytu - co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania;
  • waluta - PLN;
  • okres kredytowania - co najmniej 15 lat;
  • nabywca jest stroną zawieranej umowy kredytu; jeżeli nabywca nie będzie posiadał wystarczającej zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.

7. Kiedy i jak dowiem się, czy mój wniosek został przyjęty i dostanę finansowe wsparcie?

Informację o przyznaniu finansowego wsparcia uzyskamy w banku, w którym ubiegamy się o kredyt. Informację tę klienci mogą uzyskać nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

8. Co się stanie, jeśli zabraknie dla mnie pieniędzy w 2017 r.?

Trzeba będzie poczekać z kupnem do 2018 r. Limit środków na 2018 rok to 762 miliony złotych. Wnioski można składać już teraz, do momentu, gdy łączna kwota wsparcia osiągnie 50% w 2017r. Gdy się tak stanie, pozostała kwota zostanie uruchomiona 1 stycznia 2018 r.

9. Jak mogę obliczyć,  jakie dofinansowanie wkładu własnego mi przysługuje?

Informację taką można uzyskać w banku, w którym klienci starają się o kredyt hipoteczny.

Zgodnie z ustawą dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (rzeczywistej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2), bądź 50 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2). Przykłady na obliczenie dofinasowania wkładu własnego znajdują się tutaj.

Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci, limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego wynosi: rzeczywista powierzchnia użytkowa dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65 m2).

W przypadku, gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, to kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:

 • 150% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania jednego dziecka;
 • 200% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania dwojga dzieci;
 • 300% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania trojga lub większej liczby dzieci.

10. Gdzie mam złożyć wniosek o dofinansowanie wkładu własnego?

Sprawdź czy bank, w którym ubiegasz się o kredyt, podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tylko w takich bankach można składać wnioski. Ich wykaz znajduje się tutaj.

 

Więcej pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronach: